Kursa kods Ener4001

Kredītpunkti 1.50

Elektrodrošība

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiiju kursa mērķis: apgūt strāvas iedarbības ietekmi uz cilvēka organismu, pirmās palīdzības sniegšanu, Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumus, Elektrodrošības noteikumus darbā ar elektroiekārtām, un citus drošību reglamentējoši normatīvus. Studiju kurss izstrādāts, ievērojot Latvijas Energostandarta prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem elektrodrošam darbam – 1. tests.
Prasmes - elektrodrošu darbu organizācijai ar elektroiekārtām – 2. tests.

Kompetences - darba vides un darba iekārtas novērtēšanai atbilstoši elektrodrošības noteikumu prasībām – 3. tests.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroiekārtas, elektroietaises. 0.5h – lekcija, 0.5 h – praktiskais darbs
2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Elektrotraumu veidi. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana. 1h – lekcija, 1 h – praktiskais darbs
3. Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības. 0.5h – lekcija, 0.5 h – praktiskais darbs
4. Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību. 1h – lekcija, 1 h – praktiskais darbs
5. Elektrodrošības grupas. – 0.5h – lekcija, 0.5 h – praktiskais darbs
6. Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs. 0.5h – lekcija, 0.5 h – praktiskais darbs
7. Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē. 3h – lekcija, 3 h – praktiskais darbs
8. Darbu izpildes veidi. 1h – lekcija, 1 h – praktiskais darbs
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite. Lai iegūtu ieskaiti ir sekmīgi jāuzraksta trīs testus

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas testiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs tests sastāv no 15 jautājumiem ar 4 atbilžu variantiem. Lai tests būtu sekmīgi ieskaitīts, pareizo atbilžu skaitam jābūt vismaz 70%.

Obligātā literatūra

1. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas Energostandarts. Rīga, Latvijas Elektrotehniskā komisija. LEK 025. 2014. 92 lpp.

2. Ugunsdrošības noteikumi. LRMK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238. Latvijas Vēstnesis, Nr. 78, 2016/78.5.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un Sabiedrība: E un S. Rīga: Latvenergo un Latvijas elektroenerģētiķu biedrība. ISSN 1407-1827.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika