Kursa kods EkonP016

Kredītpunkti 8

Reģionālā attīstība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2108, Inovācijas vadīšana

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon3096, Ilgtspējīga attīstība

Ekon3107, Eiropas Savienības projekti

Ekon4091, Pašvaldību darbība

Ekon4095, Reģionu analīzes metodes

Ekon4097, Reģionālās attīstības plānošana

JurZ3017, Kadastrs

JurZ4017, Saistību tiesības

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4033, Loģistika

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un studiju programmai atbilstošās kompetences, gūst praktiskās iemaņas reģionālās attīstības jautājumu risināšanā un pašvaldību darbībā. Prakse tiek organizēta un noris saskaņā ar katram studentam individuāli izsniegtu prakses programmu. Prakses laikā studentiem ir iespēja iegūt nepieciešamo informāciju studiju noslēguma darba izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par prakses vietas darbību, prakses vietas lomu reģionālo jautājumu risināšanā. Vērtē pēc prakses atskaites, prakses vietas vadītāja atsauksmes, prakses atskaites prezentācijā.
Profesionālās prasmes
Spēj sasaistīt teorētiskās zināšanas reģionālajā attīstībā ar praktiskiem uzdevumiem, lai piedalītos prakses vietas ikdienas darbā un problēmu risināšanā.
Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus ar reģionālo attīstību saistītos procesus, noteikt to pilnveidošanas iespējas.
Vērtē pēc prakses atskaites, prakses vietas vadītāja atsauksmes, prakses atskaites prezentācijā.
Vispārīgās prasmes
Spēj izpildīt un uzņemties atbildību par paveiktajiem prakses uzdevumiem. Prakses vadītāja atsauksme par izpildīto prakses uzdevumu.
Spēj sadarboties ar prakses vietas personālu. Prakses vietas vadītāja atsauksme.
Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus. Prakses atskaites prezentācija.
Kompetence
Spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt darba uzdevumus reģionālās attīstības jomā, izpildot praktiskus uzdevumus individuāli un komandā. Prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
Spēj patstāvīgi virzīt savu darbību kompetenču pilnveidē. Prakses atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Specializācijas virzienā „ Reģionālā attīstība un pārvalde” gūto teorētisko zināšanu papildināšana ar praktiskām darba iemaņām.
2. Iepazīt prakses vietu, noskaidrot prakses vietas lomu reģionālās attīstības kontekstā un atbildīgi izpildīt uzticētos uzdevumus.
3. Iepazīties ar prakses vietas darba organizāciju, uzņēmuma struktūru; darbinieku atbildību un kompetenci; darbības mērķi, uzdevumiem, kontekstu reģionālās attīstības jomā.
4. Izvērtēt stratēģiskos dokumentus, sniegt praktiskus ieteikumus prakses vietas darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.
5. Individuālā prakses programmas izpilde, prakses norīkojumā definēto uzdevumu izpilde.
6. Darbu izpilde, kurus praktikantam uztic prakses vietas vadītājs.
7. Dalība apspriedēs, sanāksmēs, sapulcēs, kas ir atklātas un tiek organizētas prakses vietā.
8. Informācijas apkopošana un apstrāde, analīze, un sistematizācija bakalaura darba izstrādei.
9. Prakses atskaites sagatavošana un iesniegšana.

10. Prakses uzdevumu izpildes prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses ilgums – 8 nedēļas. Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu – atskaiti, atbilstoši prakses programmas saturam. Rakstiskā prakses atskaite ir 15-20 lpp. Prakses pārskats ir jānoformē atbilstoši LLU ESAF Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Prakses atskaite jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājam, līdz EKRA institūta norādītājam datumam. Prakses atskaitei pievieno prakses norīkojumu ar oficiāli apstiprinātu atsauksmi par veikto darbu prakses vietā. Prakses pārskats - atskaite tiek aizstāvēta EKRA institūtā pie institūta nozīmētas komisijas. Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentācija (PowerPoint) un 5 - 7 minūšu laikā aizstāv prakses laikā veiktos programmas uzdevumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakse ir patstāvīgi organizēts studenta darbs, kas ietver 320 patstāvīgā darba stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses atskaites saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
2. LR likums “Par pašvaldībām”.
3. LR likums “Reģionālās attīstības likums”.
4. LR likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”.
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns.

6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Papildliteratūra

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p. ISBN 978-1-1-38-85588-5
2. Ignatjevs S. Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 192 lpp.
3. LR likums "Par pašvaldību budžetiem."

4. Vietējo pašvaldību plānojumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041

3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

Piezīmes

Prakse specializācijas virzienā (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika” specializācijas virzienā „ Reģionālā attīstība un pārvalde”