Kursa kods Ekon5158

Kredītpunkti 3

Budžeta un nodokļu politika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

author lekt.

Baiba Mistre

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss paplašina zināšanas par budžeta un nodokļu teoriju, dod padziļinātu izpratni par budžeta un nodokļu politiku Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Studiju kursā tiek attīstītas prasmes vērtēt, detalizēti analizēt un strukturēt notiekošos procesus budžeta un nodokļu politikā, kā arī prognozēt budžeta un nodokļu politiku konkrētos ekonomiskos apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par budžeta (pamatbudžeta) un ar to saistīto nodokļu teorētisko un normatīvo bāzi, izvērt problemātiku un tendences Latvijā un Eiropas Savienībā (ES)- patstāvīgais darbs - pētījums, prezentācija (grupu darbs), diskusija nodarbībā.
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, pamatbudžeta un pašvaldību budžeta politikas problemātiskajiem aspektiem sociālās aizsardzības jomā Latvijā un ES - patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā.
3. Spēj patstāvīgi vērtēt pamatbudžetu, valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, pašvaldību budžetus un ar tiem saistītos nodokļus Latvijā un ES- patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs).
4. Spēj argumentēti diskutēt par budžeta un nodokļu politikas aspektiem, izdarīt pamatotus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši pētījuma problēmai- patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā.
5. Spēj loģiski, argumentēti un pamatoti pētīt izvēlēto tēmu un iesaistīties grupu darbā- patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā.
6. Prot strādāt grupā kopīga pētījuma veikšanai, spēj plānot darbam paredzēto laiku, piedalīties diskusijās un prezentēt pētījumus- patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā.
7. Spēj patstāvīgi sagatavot pētniecisko darbu un prezentāciju par pamatbudžetu, valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, pašvaldību budžetus un ar tiem saistītos nodokļus Latvijā un ES- patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Budžeta būtības un sistēmas teorētiskie un praktiskie aspekti (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 3 stundas)
2. Budžeta struktūra un izstrādes mehānismi (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
3. ES budžets, tā veidošanas pamatprincipi un struktūra (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda)
4. Nodokļu būtības un objektīvās nepieciešamības teorētisks un vēsturisks pamatojums (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
5. Nodokļu politika, tās instrumenti, veidi (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
6. Nodokļu sistēmas uzbūve, klasifikācijas un administrēšanas saturs(lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido divi patstāvīgie darbi:
1. Budžeta politika, problemātika un tendences. Budžeta un ar to saistīto nodokļu teorētiskās, normatīvās bāzes izpēte un analītisks izvērtējums Latvijā un ES. Patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā (50%)
2. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, pamatbudžeta un pašvaldību budžeta politikas izvērtējums sociālās aizsardzības kontekstā Latvijā un ES.Patstāvīgais darbs-pētījums, prezentācija (grupu darbs). Diskusija nodarbībā (50%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavot pētnieciskos darbus un prezentācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido pētniecisko darbu izstrāde un prezentācija. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia, Info Tilts, 2018. 321 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Ketners K., Pētersone M. Eiropas nodokļu politika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp.

Papildliteratūra

1. Brigsa S. Publiskās finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: Vidzemes Augstskola, 2011. 133 lpp.
2. James S., Nobes C. The Economics of Taxation. 18 th edition., Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 326 p.
3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
4. Mikesell J. L. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector., Thomson Higher Education, USA, 2007. 686 p.
5. Williamson S. D. Macroeconomics. Sixth edition, Global edition., Harlow, England: Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Monetary Fund: Annual Reports, International Financial Statistics, Working Papers, World Economic Outlook. Pieejams: http://www.imf.org/external/index.htm.
2. Financial Times. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
3. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
4. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://ifinanses.lv
5. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapa. Pieejams: https://www.vsaa.gov.lv/lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika”