Kurs-Code Ekon5092

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Modrīte Pelše

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York : Routledge, 2016. 354 lpp.
2. McCann P. Modern urban and regional economics second edition Oxford : Oxford University Press, 2013. 408 lpp. ISBN 978-0-19-958200-6.

3. Vaidere, I., Vanags, E., Vanags, I., Vilka, I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. 295 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. (2010) pieejams [tiešsaiste]: http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 (2012). Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
3. Capello R., Camagni R.P., Chizzolini B., Fratesi U., (2008) Modelling Regional Scenarios for Enlarged Europe. p. 321.

4. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.

5. Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Eiropas Parlaments. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/portal/lv; http://ec.europa.eu/index_lv.htm
2. Eiropas Savienības fondi.
Pieejams: http://www.esfondi.lv/sakums
3. Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa.
Pieejams: https://europa.eu/european-union/index_lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti.
Pieejams: https://likumi.lv/
5. Reģionālās attīstības indikatoru modulis.
Pieejams: http://www.raim.gov.lv

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Pieejams: http://www.varam.gov.lv/