Код курса Ekon5092

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Modrīte Pelše

Учебная литературa

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York : Routledge, 2016. 354 lpp.
2. McCann P. Modern urban and regional economics second edition Oxford : Oxford University Press, 2013. 408 lpp. ISBN 978-0-19-958200-6.

3. Vaidere, I., Vanags, E., Vanags, I., Vilka, I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. 295 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. (2010) pieejams [tiešsaiste]: http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 (2012). Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
3. Capello R., Camagni R.P., Chizzolini B., Fratesi U., (2008) Modelling Regional Scenarios for Enlarged Europe. p. 321.

4. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.

5. Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Eiropas Parlaments. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/portal/lv; http://ec.europa.eu/index_lv.htm
2. Eiropas Savienības fondi.
Pieejams: http://www.esfondi.lv/sakums
3. Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa.
Pieejams: https://europa.eu/european-union/index_lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti.
Pieejams: https://likumi.lv/
5. Reģionālās attīstības indikatoru modulis.
Pieejams: http://www.raim.gov.lv

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Pieejams: http://www.varam.gov.lv/