Kursa kods Ekon5092

Kredītpunkti 3

Reģionālā ekonomika un politika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz izpratni par reģionālās politikas nozīmi teritoriju izaugsmē. Nosakot reģionālās ekonomikas saturu, būtiski novērtēt ne tikai ekonomiskās attīstības potenciālu un tā izaugsmes iespējas, bet arī teritorijas īpatnības, savdabību, kas var kalpot kā izaugsmes resurss konkrētai teritorijai. Studiju kursa fokuss vērsts uz Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību lomu reģionālās ekonomikas attīstībā. Studiju kurss sniedz izpratni par reģionālo politiku, tās pamatprincipiem un aktualitātēm. Kursa apguve ļauj izprast vietējo resursu tautsaimniecisko nozīmi reģionu un valsts attīstībā, kā arī iespēju novērtēt rezultatīvos rādītājus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Spēj parādīt zināšanas par reģionālās politikas ietvaru Eiropas Savienībā. Diskusijas, 1.kontroldars
2. Padziļinātas zināšanas par reģionālās ekonomikas saturu un reģionālās attīstības resursiem. Izpēte (mācību pētījums), prezentācija
3. Strukturētas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības plānošanu, attīstības centriem, atbalsta instrumentiem. Grupu darbs, diskusija, 2.kontroldarbs.
PRASMES
1. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt attīstības resursus administratīvajā teritorijā, ņemot vērā teorētiskās un metodoloģiskās iemaņas. Individuāls patstāvīgs darbs, aptaujas veidošana, prezentācija.
2. Spēj argumentēti izskaidrot reģionālās attīstības likumsakarības mikro/makro līmenī un globāli/teritoriālajā līmenī, tajā skaitā novērtējot reģionālās politikas nozīmi. Individuālais patstāvīgais darbs, informācijas tehnoloģiju izmantošana, debates.
3. Spēj atbildīgi plānot savu laiku un resursus uzdoto uzdevumu izpildē. Praktiskais darbs.
4. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par kopējo grupas darbu un savu individuālo pienesumu tajā. Grupu/pāru darbs, diskusijas.
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas reģionālās politikas un ekonomikas problēmas. Prezentācija, diskusija nodarbībā.

2. Pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus problēmu risināšanai, integrējot dažādu jomu un institucionālo ietvaru nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Prezentācija. Diskusija nodarbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss „Reģionālā ekonomika un politika”. Studiju kursa būtība, mērķi, uzdevumi. (1h – lekcija)
2. Teritorija un tās iedalījums. Reģionu iedalījums Latvijā un Eiropas Savienībā. EUROSTAT teritoriālo vienību klasifikācija NUTS. Lauku un pilsētu mijiedarbība. (1h lekcija; 1h praktiskais darbs).
3. Reģionālā politika Eiropas Savienībā. Reģionālās politikas paradigmu maiņa. ES īstenotā reģionālā politika, tās mērķi. ES reģionālās politikas principi un uzdevumi. (1h – lekcija, 1h praktiskais darbs)
4. Reģionālās politikas institucionālais ietvars. ES pārvaldes mehānisms, galvenās institūcijas. (1h – lekcija)
5. Pašvaldības, to loma reģionālajā attīstībā. Pašvaldību funkcijas, tiesības, pienākumi. Pašvaldību iedalījums Latvijā. Attīstību raksturojošie rādītāji un infrastruktūra, saimnieciskās darbības attīstības tendences. (1h – lekcija, 3 h praktiskais darbs)
6. Administratīvi teritoriālā reforma. (1h – lekcija; 1h praktiskais darbs)
7. Teritoriju attīstības rādītāji, teritorijas attīstības indekss. Reģionālās attīstības indikatoru modulis (RAIM). (1h – lekcija, 5 h praktiskais darbs)
8. Reģionālās attīstības finansēšana nacionālajā līmenī. Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēma Latvijā. (1h – lekcija)
9. Eiropas Savienības finanšu instrumenti. ES budžets, tā veidošanās nosacījumi. ES reģionālās politikas finanšu instrumenti, ES fondi. (1h – lekcija, 1h praktiskais darbs)
10. Monocentriska un policentriska teritoriju attīstība. Decentralizēta un policentriska attīstība. Reģionālās politikas aktualitāte – policentriska teritoriju attīstība. (1h – lekcija)
11. Reģionālās attīstības stratēģija un plānošana. Teritorijas plānošanas līmeņi, hierarhija. Teritorijas plānošanas uzdevumi. Sabiedrības iesaistīšana teritorijas plānošanā. (1h – lekcija)

12. Publiskā un privātā partnerība reģionālajā attīstībā. Sabiedrības iesaistīšana teritorijai aktuālo jautājumu risināšanā. (1h – lekcija)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursa tēmām un izstrādāt prezentāciju par kādas teritorijas sociālekonomiskajiem rādītājiem, novērtēt teritorijas attīstības potenciālu. Jābūt sekmīgi izpildītiem un iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot un iesniegt divus patstāvīgos darbus, iepriekš noteiktos termiņos. Viens no tiem ir mazāka apjoma, kas ietver aktuālu reģionālās attīstības problēmu un tās risinājumus, otrs darbs saistīts ar konkrētas teritorijas attīstības potenciāla izzināšanu un novērtējumu, tiek veidota PowerPoint prezentācija (20-25 slaidi), labākie darbi prezentēti praktiskajās nodarbībās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējā vērtējumā, kas ir ieskaite ar atzīmi, 30% veido pirmā kontroldarba vērtējums, 30% veido patstāvīgā darba – prezentācijas vērtējums, 30% veido otrā kontroldarba vērtējums, 10% no vērtējuma veido aktivitātes vērtējums praktiskajās nodarbībās uzdoto uzdevumu izpildē. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York : Routledge, 2016. 354 lpp.
2. McCann P. Modern urban and regional economics second edition Oxford : Oxford University Press, 2013. 408 lpp. ISBN 978-0-19-958200-6.

3. Vaidere, I., Vanags, E., Vanags, I., Vilka, I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts, 2006. 295 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. (2010) pieejams [tiešsaiste]: http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 (2012). Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
3. Capello R., Camagni R.P., Chizzolini B., Fratesi U., (2008) Modelling Regional Scenarios for Enlarged Europe. p. 321.

4. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.

5. Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Parlaments. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/portal/lv; http://ec.europa.eu/index_lv.htm
2. Eiropas Savienības fondi.
Pieejams: http://www.esfondi.lv/sakums
3. Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa.
Pieejams: https://europa.eu/european-union/index_lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti.
Pieejams: https://likumi.lv/
5. Reģionālās attīstības indikatoru modulis.
Pieejams: http://www.raim.gov.lv

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Pieejams: http://www.varam.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā "Ekonomika".