Kursa kods Ekon3141

Kredītpunkti 3

Digitalizācija bioekonomikā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un gūst izpratni par digitalizāciju un digitalizācijas tehnoloģiju izmantošanu bioekonomikas nozarēs. Studenti iepazīstas ar ekonomikas attīstības posmiem un Industrijas 4.0 koncepciju, apgūst inovatīvu produktu un procesu izstrādes un ieviešanas nosacījumus un motivāciju, t.sk. intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības aspektus digitalizācijas jomā. Iepazīstas ar digitalizācijas tehnoloģisko risinājumu izmantošanu bioekonomikā kopumā un specifisko risinājumu izmantošanu atsevišķās bioekonomikas nozarēs, izprotot digitālo tehnoloģiju pielietošanas iespējas bioekonomikas nozaru uzņēmumos, to izmantošanas ieguvumus un riskus. Studenti iegūst visaptverošu izpratni par digitālo risinājumu izmantošanu bioekonomikā un to integrāciju bioekonomikas nozaru uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. Pārzina ekonomikas attīstības tendences saistībā ar digitalizāciju (Diskusija, tests).
2. Pārzina digitalizācijas procesus, attīstības tendences, tehnoloģijas un to iedalījumu (Grupu darbs, prezentācija, tests).
3. Pārzina digitalizācijas tehnoloģiju izmantošanu bioekonomikas nozarēs (Grupu darbs, prezentācija, mācību ekskursija).
4. Pārzina intelektuālā īpašuma aizsardzības un kiberdrošības aspektus saistībā ar digitalizāciju (Praktiskie darbi).
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1. Spēj saskatīt ekonomikas un digitalizācijas attīstības tendences un likumsakarības (Diskusijas nodarbībās, grupu darbi, noslēguma darbs un prezentācija).
2. Spēj konstruktīvi analizēt digitalizācijas risinājumu izmantošanu bioekonomikas uzņēmumos (Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija).
3. Spēj identificēt digitalizācijas potenciālu bioekonomikas sektora uzņēmumos (Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija).
4. Studiju kursā iegūtās zināšanas spēj saskatīt problēmu praktiskos risinājumos (Mācību ekskursija).
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē (Patstāvīgie un grupu darbi).
2. Spēj sastrādāties ar grupas biedriem mācību pētījumu veikšanā (Grupu darbi un noslēguma darbs grupā).

KOMPETENCE
1. Spēj izstrādāt praktiski izmantojamu stratēģiju un priekšlikumus digitālo tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumā (Grupu darbi, mācību ekskursija, noslēguma darbs).
2. Spēj novērtēt digitalizācijas ieguvumus un riskus bioekonomikas nozares un uzņēmumu līmenī (Grupu darbi, mācību ekskursija, noslēguma darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Ekonomikas attīstība, attīstības posmi un to raksturīgās iezīmes, mūsdienu ekonomikas attīstības nosacījumi, Industrija 4.0. Digitalizācija un digitālās tehnoloģijas, to iedalījums un pielietošanas veids. Mākoņdatošana, lietu internets (IoT), papildinātā realitāte, sistēmu integrācija un izsekojamība. (2 stundas)
2. Kopējās digitalizācijas tendences un digitalizācijas tehnoloģiju ieviešanas specifika bioekonomikas nozarēs. Digitālo tehnoloģiju integrācija uzņēmumos. Sensoru, robotu un dronu izmantošana bioekonomikā. Lielie dati to apkopošana, analīze un datu ieguves nozīme dažādās bioekonomikas nozarēs. (4 stundas)
3. Inovāciju izstrādes un ieviešanas nosacījumi un motivācija, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības aspekti digitalizācijas jomā. Kiberdrošība, datu menedžments un datu drošība. Digitalizācijas ieguvumi un riski. (2 stundas)
4. Digitalizācija un digitalizācijas risinājumi bioekonomikas nozarēs, labās prakses piemēri un tehnoloģiju attīstība. Digitālās tehnoloģijas primārajā ražošanā bioekonomikas nozarēs, ES un Latvijas piemēru analīze. (4 stundas)
5. Digitalizācija lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un akvakultūrā un mežsaimniecībā. Digitalizācija pārtikas ražošanā, pārtikas ķēdes integrācija, pārtikas drošība un izsekojamība. Digitalizācijas loma pārtikas ražošanas izaicinājumu pārvarēšanā (piem., antibiotiku vai pesticīdu lietošanas izsekojamība). (4 stundas)
6. Digitalizācijas tehnoloģijas pārējās bioekonomikas un saistītajās nozarēs (atjaunojamās enerģijas ražošanā, rūpniecībā, tūrismā u.c.). Digitalizācijas tehnoloģiju izmantošana ražošanas un pārstrādes ķēdēs bioekonomikas nozarēs. (2 stundas)
Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Diskusija par ekonomikas attīstību, attīstību ietekmējošajiem faktoriem un attīstības posmiem, Industriju 4.0 un tālāko ekonomikas attīstību. (2 stundas)
2. Digitalizācijas un digitālo tehnoloģiju pielietošanas piemēru analīze dažādās nozarēs. Grupu darbs un prezentācija par kopējām digitalizācijas tendencēm uzņēmējdarbībā. (2 stundas)
3. Praktiskais darbs par digitalizācijas tehnoloģiju ieviešanu bioekonomikas nozarēs un digitālo tehnoloģiju integrācija uzņēmumos. Digitalizācijas ieguvumi un riski. Piemēru analīze un diskusija. (1 stunda)
4. Digitālās tehnoloģijas bioekonomikā; sensoru, robotu un dronu izmantošana. Mācību ekskursija. (2 stundas)
5. Praktiskai darbs par lielo datu apkopošanu, analīzi un datu ieguves nozīmi dažādās bioekonomikas nozarēs. (2 stundas)
6. Praktiskai darbs par inovācijām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību digitalizācijas jomā. (2 stundas)
7. Ekonomikas attīstība un digitalizācija. Tests. (1 stunda)
8. Digitalizācija lauksaimniecībā zivsaimniecībā un akvakultūrā, un mežsaimniecībā. Digitālās tehnoloģijas primārajā ražošanā bioekonomikas nozarēs, digitalizācija pārtikas ražošanā, pārtikas ķēdes integrācija, pārtikas drošība un izsekojamība. Digitalizācijas loma pārtikas ražošanas izaicinājumu pārvarēšanā. Digitalizācijas tehnoloģijas pārējās bioekonomikas un saistītajās nozarēs. ES un Latvijas piemēru analīze un grupu darbs un prezentācija. (2 stundas)
9. Digitalizācija un digitalizācijas tehnoloģijas bioekonomikā un bioekonomikas nozaru uzņēmumos. Noslēguma darba prezentācijas. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta divi testi, jāizstrādā divi grupu darbi un noslēguma darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāstudē studiju kursā ieteicamie informācijas avoti, daļēji patstāvīgi jāgatavo grupu darbi un noslēguma darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi uzrakstīts tests 20%, dalība mācību ekskursijā un sekmīgi uzrakstīts tests par to 10%, 2 grupu darbi - katrs 20%, noslēguma darbs – 30%.

Obligātā literatūra

1. Industry 4.0. Current Status and Future Trends. Red. Edited by J. H. Ortiz. IntechOpen. , London, 2020. 134 p. Pieejams: https://library.oapen.org/bitstream/handle/
20.500.12657/43836/external_content.pdf?sequence=1
2. Park S., Gonzalez-Perez M., Floriani D. The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021. , p. 872 p., ISBN: 978-3-030-42414-5 LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
3. Koukios E., Sacio-Szymańska A. Bio # Futures: Foreseeing and Exploring the Bioeconomy. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. p. 644 p.ISBN: 978-3-030-64968-5 LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.

Papildliteratūra

1. 25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā. Red. I. Kulitāne. RDI2CluB, 2020. 48 p., ISBN: 978-9934-8940-0-8. Pieejams: http://jauna.vidzeme.lv/upload/
RDI2CLUB/25_stasti_par_bioekonomikas_inovacijam.pdf
2. Pietzsch J. Bioeconomy for Beginners. Berlin: Springer Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2020. 214 p. ISBN: 978-3-662-60389-5
LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs -
3. Trendov N.M., Varas S., Zeng M. Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. Briefing paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2019.26 p. Pieejams: https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Digital Transition, European Comission: Pieejams: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/digital-transition_en
2. Dienas Bizness: Pieejams: https://www.db.lv

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LBTU pamatstudiju programmām