Code du cours Ekon3137

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant33

Date de l'approbation du cours17.02.2021

Auteurs du cours

author

Aina Dobele

author

Sandija Zēverte-Rivža

Manuels

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
4. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

5. LBTU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti

Ouvrages supplémentaires

1. Sekaran U., Bougie R. Research methods for business: a skill-building approach. 5th ed. Chichester: Wiley, 2010. 468 p. Ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones, A. Piperes zin. redakcijā; autori: K. Mārtinsone, A. Pipere, I. Rozenvalde u.c. 2. papildin. izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp. Ir LBTU FB 2 eks. 2018.g. ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

4. Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.05.2014. Stājas spēkā: 16.05.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266187

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Eurostat datubāze. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) datubāze. Pieejams: https://data.oecd.org/
3. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datubāze. Pieejams: http://www.fao.org/statistics/en/
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy

8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://ebsco.com/ Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy