Код курса Ekon3137

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента33

Дата утвеждения курса17.02.2021

Разработчики курса

author

Aina Dobele

author

Sandija Zēverte-Rivža

Учебная литературa

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
4. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

5. LBTU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti

Дополнительная литература

1. Sekaran U., Bougie R. Research methods for business: a skill-building approach. 5th ed. Chichester: Wiley, 2010. 468 p. Ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones, A. Piperes zin. redakcijā; autori: K. Mārtinsone, A. Pipere, I. Rozenvalde u.c. 2. papildin. izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp. Ir LBTU FB 2 eks. 2018.g. ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

4. Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.05.2014. Stājas spēkā: 16.05.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266187

Периодика и другие источники информации

1. Eurostat datubāze. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) datubāze. Pieejams: https://data.oecd.org/
3. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datubāze. Pieejams: http://www.fao.org/statistics/en/
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy

8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://ebsco.com/ Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy