Kursa kods Ekon3137

Kredītpunkti 3

Ievads ekonomikas studijās

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju tiesisko bāzi. Students iegūst zināšanas par LBTU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi. Studējošais iepazīst studiju programmas plānu un studiju kursu saturu, iegūst informāciju par studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ārvalstīs. Students iegūst prasmes izmantot LBTU pieejamos studiju resursus, zinātniskās literatūras un statistikas datubāzes pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par zinātniskās literatūras analīzi, kā arī pētījumu rezultātu interpretāciju un apkopošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju programmas saturu, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LBTU. Izpratne un zināšanas par LBTU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi (tests).
Zināšanas par literatūras datubāzēm un tajās meklējamo informāciju. Zināšanas par statistikas datubāzēm un tajās meklējamo informāciju. Zināšanas par literatūras apskata veidošanu un statistikas datu izmantošanu (praktiskais darbs, pastāvīgais darbs).
Prasmes. Spēj pielietot iegūtās zināšanas sava studiju procesa organizēšanā un prasību izpildē. Spēj atrast un analizēt zinātnisko literatūru par noteiktu tēmu. Spēj meklēt un apkopot statistikas datus par noteiktu tēmu, veidot tabulas un attēlus, interpretēt rezultātus (praktiskais darbs, pastāvīgais darbs).
Kompetence. Spēj izmantot normatīvo regulējumu un dokumentus studiju procesā. Spēj pielietot bibliotēkas un e-resursus studiju procesā un pētījumu veikšanā. Spēj pielietot literatūras un statistikas datubāzu resursus (tests, praktiskais darbs, pastāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augstākās izglītības sistēma Latvijā [Lekcijas 2 h].
2. Studiju veidi. Patstāvīgās studijas. Prakses studiju procesā. Zināšanu pārbaude: principi, veidi, novērtējuma sistēma. Akadēmisko ierakstu reģistrācija. Studiju organizācija: kurss, studiju gads, semestris, individuālās studijas un pārbaudījumi, akadēmiskais atvaļinājums. Studijas pēc individuālā plāna. Studiju kursi, kas apgūti citā augstskolā, akadēmiskā atzīšana. Bakalaura darba un studiju projektu izstrāde. [Lekcijas 6 h].
3. Studentu tiesības un pienākumi [Lekcijas 1 h].
4. Studentu sadzīve. Sporta un mākslinieciskās pašdarbības iespējas. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes tradīcijas [Lekcijas 2 h].
5. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes struktūra. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Satversme. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes izveides un attīstības vēsture [Lekcijas 1 h].
6. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūra. ESAF izveides un attīstības vēsture. ESAF struktūrvienības [Lekcijas 1 h].
7. Moodle vides pamatu iepazīšana un tās izmantošanas kārtība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē [Lekcijas 2 h].
8. Studentu starptautiskā mobilitāte. Erasmus+ mobilitātes programmas iespējas LBTU studējošajiem. Sadarbības partneraugstskolas. Pieteikšanās mobilitātei un dokumentu noformēšana [Lekcijas 1 h].
9. Mācību ekskursija uz LBTU SIA Mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce” [Praktiskie darbi 16 h].
10. Informācijas meklēšana bibliotēkās un literatūras datubāzēs. Informācijas meklēšana BIS ALEPH Elektroniskajā katalogā un LBTU Fundamentālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs. E-žurnālu un e-grāmatu datubāzes [Praktiskie darbi 8 h].

11. Datu meklēšana statistikas datubāzēs, to apstrāde. Statistikas datubāzes Latvijā (CSB; LDC, SUDAT) un starptautiski (EUROSTAT, OECD, FAO u.c.) datu klasifikācija, meklēšanas iespējas [Praktiskie darbi 8 h].

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots tests, izstrādāti patstāvīgie darbi un veikta individuālā pētījuma prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti pirms diskusijām auditorijā izpēta ar studiju procesu saistīto normatīvo regulējumu. Iepazīstas un veic datu meklēšanu statistikas datubāzēs un veido zinātniskās literatūras apskatu par noteiktu tēmu, ko sagatavo prezentēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: tests (20 punkti), mācību ekskursija uz LBTU SIA MPS “Vecauce” (10 punkti), zinātniskās literatūras apskats (20 punkti), statistikas datu apskats (20 punkti), veiktā pētījuma prezentācija (30 punkti). 10 punkti veido studiju kursa ieskaites 1 balli. Dalība mācību ekskursijā ir obligāta.

Obligātā literatūra

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
4. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

5. LBTU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti

Papildliteratūra

1. Sekaran U., Bougie R. Research methods for business: a skill-building approach. 5th ed. Chichester: Wiley, 2010. 468 p. Ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones, A. Piperes zin. redakcijā; autori: K. Mārtinsone, A. Pipere, I. Rozenvalde u.c. 2. papildin. izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp. Ir LBTU FB 2 eks. 2018.g. ir LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

4. Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.05.2014. Stājas spēkā: 16.05.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266187

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eurostat datubāze. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) datubāze. Pieejams: https://data.oecd.org/
3. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) datubāze. Pieejams: http://www.fao.org/statistics/en/
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy

8. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://ebsco.com/ Datubāze pieejama LBTU tīklā un ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika”