Kursa kods Ekon3130

Kredītpunkti 3

Reklāmas kampaņu realizācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa anotācija Studenti iegūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas reklāmas kampaņu izveidē un realizācijā – mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē, reklāmas kampaņas plānošanā un īstenošanā, rezultātu novērtēšanā. Studenti apgūst reklāmas jomas un digitālā mārketinga aktualitātes, reglamentējošo normatīvo bāzi. Studiju kursā tiek izmantota piemēru analīze un studentu praktiska iesaiste reklāmas kampaņu veidošanā, kā rezultātā studenti apgūst reklāmas veidošanas un efektivitātes nodrošināšanas pamatprincipus dažādiem mēdijiem, reklāmas psiholoģiskās iedarbības īpatnības, kā arī reklāmas kampaņas plānošanu, administrēšanu un ietekmes novērtējumu. Studiju kursa ietvaros tiek organizēts mācību brauciens uz reklāmas aģentūru vai uzņēmumu, lai iepazītos ar praktisko reklāmas kampaņu izveidi un realizāciju, kā arī studenti ir aicināti piedalīties fotoorientēšanās pasākumā, kas saistīts ar reklāmu iepazīšanu pilsētvidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence) un to vērtēšana Zināšanas:
1. Zināšanas par reklāmas attīstības vēsturi un reklāmas tirgus attīstības tendencēm, digitālo mārketingu. Diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs.
2. Zināšanas par reklāmdarbību reglamentējošo normatīvo bāzi. Diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs.
3. Zināšanas par mārketinga komunikācijas metodēm un to izmantošanu praktiskajā mārketingā, reklāmas mērķiem un līdzekļiem. Diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs.
4. Zināšanas par pircēju motīviem un tirgus segmentāciju, reklāmas ziņojuma un kompozīcijas izveidi, reklāmas izvietošanu un reklāmas kampaņas plānošanu. Mācību ekskursija, diskusijas.
Prasmes:
Profesionālās prasmes
1. Spēj identificēt virzīšanas aktivitāšu nepieciešamību uzņēmumā, definēt reklāmas mērķi, izvēlēties tam piemērotus reklamēšanas līdzekļus un pasākumus. Pielietot digitālā mārketinga stratēģijas. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs un prezentācija.
2. Spēj izveidot reklāmas kampaņu, kas ietver mērķa auditorijas noteikšanu, piemērota reklāmas ziņojuma sastādīšanu, reklāmas kompozīcijas izveidošanu, vizuālo un verbālo līdzekļu pielietošanu, reklāmas kampaņas budžeta plānošanu un efektivitātes novērtēšanu. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
3. Spēj pielietot integrēto mārketinga komunikāciju un netradicionālo mārketinga komunikāciju. Kā arī inovatīvas pieejas reklāmas kampaņu veidošanā. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē. Patstāvīgie un grupu darbi.
2. Spēj sastrādāties ar grupas biedriem mācību pētījumu veikšanā un fotoorientēšanās aktivitātē. Grupu darbi un noslēguma darbs grupā.
3. Studiju kursā iegūtās zināšanas spēj saskatīt problēmu praktiskos risinājumos. Mācību ekskursija.
Kompetence:
1. Spēj pilnvērtīgi un efektīvi veidot un plānot reklāmas kampaņu. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs un tā prezentācija.

2. Spēj izvērtēt un analizēt reklāmas ziņojumu un izvēlēto vizuālo un verbālo līdzekļu lietojumu reklāmās, reklāmu atbilstību LR normatīvajam regulējumam. Diskusijas nodarbībās, grupu darbs, foto-orientēšanās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Virzīšanas un reklāmas kampaņu loma mārketinga komunikāciju sistēmā.
Mārketinga 8P, mārketinga komunikācijas metožu t.sk. reklāmas apskats un pielietojuma iespējas praksē, integrētā un digitālā mārketinga komunikācija, partnerību izmantošana mārketinga komunikācijā. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
2. Reklāmas tirgus attīstība.
Reklāmas kampaņu vēsturiskā attīstība. Reklāmas kampaņu saistība ar sociālajiem procesiem sabiedrībā, sociālo reklāmas kampaņu ietekme uz patērētāju uzvedību un sabiedrību kopumā. Mūsdienu reklāmas tirgus aktualitātes, mēdiju reklāmas tirgus izmaiņas, reklamētākās nozares un zīmoli, digitālais mārketings, nākotnes tendences. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
3. Reklāmas kampaņu būtība, funkcijas, klasifikācija.
Reklāmas definīcija, mērķis un lietojums atkarībā no preces dzīves cikla fāzes. Reklāmas kampaņu klasifikācija atbilstoši mērķim, funkcijai, teritoriālai izplatībai un izvietojumam mēdijos. Reklāmas ziņojumu izvietošanas priekšrocības un trūkumi atkarībā no izvēlētā mēdija (t.sk. digitālais mārketings), integrētā mārketinga komunikācijas pieeja. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
4. Reklāmdarbību reglamentējošā normatīvā bāze. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Reklāmdarbību reglamentējošās starptautiskās un nacionālās normatīvās bāzes apskats. Ierobežojumi reklāmas izplatībā, īpaši noteikumi specifiskām preču grupām. PTAC biežāk konstatēto reklāmas pārkāpumu analīze.
5. Pircēju vajadzības un motivācija. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Maslova vajadzību piramīda un citas pieejas vajadzību strukturēšanai, vadošie pircēju rīcības motīvi. Reklāmas kampaņas stratēģijas izstrāde atbilstoši reklamējamam preces veidam, zīmola attieksmes veidošanas stratēģiskie kvadranti (Rossiter-Percy matrica).
6. Reklāmas kampaņas mērķa auditorijas noteikšana. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Tirgus segmentācija, tās būtība un nozīme produktu virzīšanas procesā. Reklāmas kampaņas mērķa auditorijas noteikšanas metodes. Iegūtās informācijas par mērķa auditoriju pielietošanas iespējas reklāmas kampaņas veidošanas, realizācijas un novērtēšanas procesā.
7. Reklāmas kampaņas izmaksu plānošana un efektivitātes izvērtēšana. (2h – lekcija, 2h – praktiskie darbi)
Reklāmas kampaņu veidi un stratēģijas, to izstrāde un plānošana, reklāmas kampaņas budžeta sastādīšana. Reklāmas kampaņas efektivitātes un ietekmes uz patērētāju novērtēšanas metodes.
8. Digitālais mārketings (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Mārketinga aktivitātes digitālajā vidē, vadošās aktivitāšu platformas – sociālo tīklu mārketings, e-pasta mārketings, interneta pārlūku mārketings, mobilo (viedtālruņu) mārketings. Integrēts digitālais mārketings. Digitālā mārketinga tendences un digitālā mārketinga kampaņu veidošanas principi un papildināšana ar citām reklāmas kampaņu aktivitātēm.
9. Reklāmas ziņojumu tehniskās veidošanas principi. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Reklāmas ziņojumu kompozīcijas nozīme un pamatprincipi reklāmas efektivitātes paaugstināšanā. Biežāk izmantotie reklāmas kompozīciju veidošanas veidi dažādiem medijiem. Pozitīvu un negatīvu piemēru analīze. Digitālā satura vizuālais noformējums un tā veidošana.
10. Vizuālo un verbālo elementu veidi un noformēšana. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
Primāro un sekundāro elementu izvietojums reklāmā. Reklāmas tēlu izvēle un nozīme reklāmas efektivitātes paaugstināšanā atkarībā no produkta veida un reklāmas mērķa grupas. Krāsu un toņu izvēle un noskaņas veidošana reklāmas ziņojuma un digitālā satura noformēšanā.
Reklāmas ziņojuma un reklāmas saukļa izveide, tā saistība ar reklamējamo produktu un reklāmas mērķa grupu. Unikālā pārdošanas piedāvājuma izstrāde un nozīme. Teksta izvietojums un noformēšanas pamatprincipi reklāmas ziņojumos un digitālā mārketinga satura veidošanā.
11. Uzmanības piesaistes un vadīšanas līdzekļi reklāmā. (2h – lekcija, 2h – praktiskie darbi)
Kontrastu, asociāciju un simbolu lietojums reklāmās. Reklāmas kompozīcijas, vizuālo un verbālo līdzekļu mērķtiecīgs lietojums uzmanības piesaistei un vadīšanai. Reklāmas stila izvēle, emocionālās ietekmes izmantošana, reklāmas objekta izcelšanas paņēmieni. Optimāla reklāmas ziņojuma atkārtošanās biežuma un integritātes dažādos medijos (t.sk. digitālajos) novērtēšana. Satura veidošana digitālajos medijos, uzmanības piesaiste un interakcija ar sociālo tīklu sekotāju auditoriju.
12. Reklāmas tirgus inovācijas, netradicionālu reklāmas kampaņu veidošana. (2h – lekcija, 2h – praktiskie darbi)
Netradicionālas un mazbudžeta reklāmas kampaņas. Partizānu mārketings. Inovācijas un interesantas pieejas digitālo un sociālo mēdiju lietojumā mārketinga komunikācijā un to efektivitātes analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai Nepieciešams izstrādāt vienu patstāvīgo darbu par virzīšanu mārketingā, tās elementiem un integrēto un digitālo mārketinga komunikāciju, divus grupu darbus par mērķa auditorijas noteikšanu un reklāmas kampaņas veidošanu, kā arī noslēguma darbu, kurā tiek veidota reklāmas kampaņa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums 1)Studenti iepazīstas un meklē informāciju par virzīšanu mārketingā, tās elementiem un integrēto un digitālo mārketinga komunikāciju
2)Daļa no noslēguma darba (reklāmas kampaņas veidošanas) tiek veikta patstāvīgi.
3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju un prezentāciju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 10% par patstāvīgo darbu par virzīšanu, tās elementiem un integrēto un digitālo mārketinga komunikāciju; 10% par grupu darbu un prezentāciju par mērķa auditorijas noteikšanu un dalību mācību ekskursijā; 5% par dalību fotoorientēšanās aktivitātē; 25% par grupu darbu par reklāmas kampaņas veidošanu un 50% par noslēguma darba – reklāmas kampaņas sagatavošanu un prezentēšanu.

Obligātā literatūra

1. Chaffey D. Digital marketing. 6th Edition. US: Pearson, 2015. 728 p.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 404 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga, Burtene, 2018, 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Atherton J. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Kērkpatriks D. Facebook efekts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 404 lpp.
3. Lambert J., Digital storytelling: capturing lives, creating community. London: Routledge, 2013. 206 p.
4. Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 351 lpp.
5. Skots D.M. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 294 lpp.
6. Šmits E. Jaunais digitālais laikmets. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 399 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. College Textbook for Digital Marketing and Social Media. Pieejams: https://ondigitalmarketing.com/learn/odm/
2. Marketing Dive. Pieejams: https://www.marketingdive.com/
3. Marketing Tech. Pieejams: https://marketingtechnews.net/
4. Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija. Pieejams: https://lmpa.lv/
5. The Economic Times. Pieejams: https://economictimes.indiatimes.com/topic/Digital-marketing

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām