Code du cours Ekon3126

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours12.12.2017

Auteurs du cours

author

Kaspars Naglis-Liepa

author

Arnis Lēnerts

Connaissances de base

Ekon2130,

LauZ2046,

Manuels

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural economics. Third Edition. www.pearsonhighered.com. 2011. p.408.
2. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. North-Holland, Amsterdam.1985. p.61.-124.
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF. 2012. 233 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība(2010) Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

Ouvrages supplémentaires

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012. 38.–113. lpp.
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379.lpp.
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/
3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.lvm.lv