Код курса Ekon3126

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса12.12.2017

Разработчики курса

author

Kaspars Naglis-Liepa

author

Arnis Lēnerts

Предварительные знания

Ekon2130,

LauZ2046,

Учебная литературa

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural economics. Third Edition. www.pearsonhighered.com. 2011. p.408.
2. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. North-Holland, Amsterdam.1985. p.61.-124.
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF. 2012. 233 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība(2010) Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

Дополнительная литература

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012. 38.–113. lpp.
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379.lpp.
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/
3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.lvm.lv