Kurs-Code Ekon3126

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)12.12.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

author

Arnis Lēnerts

Vorkenntnisse

Ekon2130,

LauZ2046,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural economics. Third Edition. www.pearsonhighered.com. 2011. p.408.
2. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. North-Holland, Amsterdam.1985. p.61.-124.
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF. 2012. 233 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība(2010) Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

Weiterfuhrende Literatur

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012. 38.–113. lpp.
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379.lpp.
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/
3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2018.]. Pieejams: https://www.lvm.lv