Kurs-Code Ekon3124

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)22.11.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Mistre

Ersetzte Kurs

EkonB016 [GEKOB016]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
3. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.147 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
5. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga, Dienas biznesa rokasgrāmata, autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c., 2004.
6. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga, RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012. 313.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Par grāmatvedību: 14.10.1992. LR likums ("Ziņotājs", 44/45, 12.11.1992., "Diena", 202, 27.10.1992.) [stājas spēkā 01.01.1993.] ar grozījumiem
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: 21.10.2003. MK noteikumi Nr. 585 ( "Latvijas Vēstnesis", 151 (2916), 29.10.2003.) [stājas spēkā 30.10.2003.] ar grozījumiem
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287.lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. SIA Izglītības soļi, 2004., 105.lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225.lpp.
6. Bittlestone, Robert., Financial management for business :cracking the hidden code. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010.201.lpp

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x
3. LR tiesību aktu mājas lapa http:// www.likumi.lv
4. VID mājas lapa http://www.vid.gov.lv
5. iFinanses - elektroniskais žurnāls žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Pieejams: http://ifinanses.lv