Код курса Ekon3124

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса22.11.2016

Разработчик курса

author

Baiba Mistre

Предыдущая версия курса

EkonB016 [GEKOB016]

Учебная литературa

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
3. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.147 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
5. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga, Dienas biznesa rokasgrāmata, autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c., 2004.
6. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga, RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012. 313.lpp.

Дополнительная литература

1. Par grāmatvedību: 14.10.1992. LR likums ("Ziņotājs", 44/45, 12.11.1992., "Diena", 202, 27.10.1992.) [stājas spēkā 01.01.1993.] ar grozījumiem
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: 21.10.2003. MK noteikumi Nr. 585 ( "Latvijas Vēstnesis", 151 (2916), 29.10.2003.) [stājas spēkā 30.10.2003.] ar grozījumiem
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287.lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. SIA Izglītības soļi, 2004., 105.lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225.lpp.
6. Bittlestone, Robert., Financial management for business :cracking the hidden code. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010.201.lpp

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x
3. LR tiesību aktu mājas lapa http:// www.likumi.lv
4. VID mājas lapa http://www.vid.gov.lv
5. iFinanses - elektroniskais žurnāls žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Pieejams: http://ifinanses.lv