Kursa kods Ekon3124

Kredītpunkti 4.50

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Mg. oec.

Aizstātais kurss

EkonB016 [GEKOB016] Grāmatvedība un finanses

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst uzņēmuma uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmā, sastāda biežāk lietotos grāmatvedības dokumentus, izpēta grāmatvedības reģistru un pārskatu sastādīšanu. Apgūst biežāk maksājamo nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību. Studiju kursā studenti iepazīstas ar finanšu jautājumiem, apgūst finanšu vadības mērķi un funkcijas, iepazīstas ar finanšu plānošanu, uzņēmuma finansēšanu un finanšu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot grāmatvedības nozīmi un prasības, uzskaites objektus un metodi - diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
2. Zina un izprot divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmu grāmatvedībā un nodokļu aprēķināšanu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Zina un izprot finanšu vadības darbību, finanšu analīzi, finanšu plānošanu un finansēšanu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj parādīt zināšanas par grāmatvedības dokumentiem, reģistriem un pārskatiem - patstāvīgais darbs.
5. Spēj pielietot grāmatvedību un nodokļu reglamentējošo tiesisko aktu normas grāmatvedības uzskaitē - diskusija un praktiskie darbi.
6. Spēj veikt uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, finansēšanas avotu, saimniecisko procesu un finansiālā rezultāta uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā - praktiskie darbi.
7. Spēj analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, noteikt finansēšanas avotus, sastādīt kredītu atmaksas grafiku un veidot naudas plūsmas plānu - diskusija un praktiskie darbi.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus- praktiskie darbi.
9. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot grāmatvedības un finanšu uzdevumi izpildē - Praktiskie darbi.
10. Spēj patstāvīgi atspoguļot saimnieciskos darījumus divkāršā ieraksta sistēmā - Kontroldarbi, praktiskie darbi.
11. Spēj patstāvīgi izmantot grāmatvedības informāciju finansiālā stāvokļa novērtēšanai un komercdarbības plānošanai – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Grāmatvedība, tās nozīme, uzdevumi un prasības (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
2. Grāmatvedības priekšmets un metode (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Grāmatvedības bilance (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs –2 stundas)
4. Grāmatvedības konti un saimniecisko darījumu atspoguļojums kontos (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 5 stundas)
1.Kontroldarbs: Līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, bilances posteņu izmaiņas (1 stunda)
5. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
6. Naudas līdzekļu uzskaite, debitoru parādu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
7. Krājumu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
8. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9. Darba samaksas uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
10. Pašu kapitāla uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
11. Finanšu pārskats (Praktiskie darbi –1 stunda)
2. Kontroldarbs: Naudas, krājumu, pamatlīdzekļu, darba samaksas un nodokļu uzskaite (1 stunda)
12. Finanšu vadība (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Finanšu plānošana (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Kontroldarbs:Finanšu vadība un finanšu plānošana (1stunda)
14. Uzņēmuma finansēšana (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
15. Finanšu analīze (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
16. Investīcijas (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –1 stunda)
4. Kontroldarbs: Finansēšana, finanšu analīze un investīcijas (1 stunda)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
Studiju kursa vērtējumu (ieskaites atzīmi) veido:
1.kontroldarbs – 20%
2.kontroldarbs – 30%
3. kontroldarbs – 20%
4.kontroldarbs – 30%
Studiju vērtējums ir akumulējošs – 100%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus.
Sagatavoties kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
3. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.147 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
5. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga, Dienas biznesa rokasgrāmata, autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c., 2004.
6. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga, RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012. 313.lpp.

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: 14.10.1992. LR likums ("Ziņotājs", 44/45, 12.11.1992., "Diena", 202, 27.10.1992.) [stājas spēkā 01.01.1993.] ar grozījumiem
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: 21.10.2003. MK noteikumi Nr. 585 ( "Latvijas Vēstnesis", 151 (2916), 29.10.2003.) [stājas spēkā 30.10.2003.] ar grozījumiem
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287.lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. SIA Izglītības soļi, 2004., 105.lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225.lpp.
6. Bittlestone, Robert., Financial management for business :cracking the hidden code. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010.201.lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām, Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x
3. LR tiesību aktu mājas lapa http:// www.likumi.lv
4. VID mājas lapa http://www.vid.gov.lv
5. iFinanses - elektroniskais žurnāls žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Pieejams: http://ifinanses.lv

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" studentiem.