Kurs-Code Ekon3123

Kreditpunkte 2.25

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)36

Bestätigt am (Datum)02.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laila Kelmere

Vorkenntnisse

Ekon1001,

Mate3012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011, 239 lpp. 2. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Auditorfirma “Grāmatvedis”, Rīga 1996, 134 lpp. 3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss, Rīga 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. 4. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011, 230 lpp. 5. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi 6. Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Garrison Ray H. Managerial accounting : concepts for planning, control, decision making (6th ed.). Homewood(IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 810 p.
3. Horngren C.T., Sundem G.I. Introduction to Management Accounting (7th ed.). USA: Prentice Hall, 2002. 762 p

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X