Код курса Ekon3123

Кредитные пункты 2.25

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента36

Дата утвеждения курса02.02.2016

Разработчик курса

author

Laila Kelmere

Предварительные знания

Ekon1001,

Mate3012,

Учебная литературa

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011, 239 lpp. 2. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Auditorfirma “Grāmatvedis”, Rīga 1996, 134 lpp. 3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss, Rīga 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. 4. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011, 230 lpp. 5. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi 6. Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.

Дополнительная литература

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Garrison Ray H. Managerial accounting : concepts for planning, control, decision making (6th ed.). Homewood(IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 810 p.
3. Horngren C.T., Sundem G.I. Introduction to Management Accounting (7th ed.). USA: Prentice Hall, 2002. 762 p

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X