Kursa kods Ekon3108

Kredītpunkti 6

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Apgūstot šo kursu, studenti gūs izpratni par tirgus darbības sistēmas teorētiskajiem aspektiem, mārketinga funkcijām uzņēmumā, mūsdienu mārketinga paradigmas transformāciju, mainoties sabiedrības vērtību sistēmai, kā arī padziļināti izzinās mārketinga mix elementu kompleksa izstrādes un vadīšanas principus ilgtspējīgas mārketinga sistēmas izveidei dažādu nozaru uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Par tirgus darbības principiem un likumsakarībām, pieprasījuma un piedāvājuma būtību tirgū dažādos tirgus konkurences apstākļos;
izpratne par tirgvedības funkcijām uzņēmumā, to nodrošināšanu, ar tām saistīto problēmjautājumu risināšanu. Zināšanas par mārketinga analīzes metodēm, to izmantošanas specifiku un iespējām.
Prasmes:
Analizēt mārketinga mix elementu kompleksu un tā vadības sistēmu. Prot praktiski un mērķorientēti apkopot informāciju un pielietot mārketinga analīzes metodes konkrētu tirgvedības problēmu izvērtēšanai.

Kompetence:
Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot mārketinga analīzes metodes, spēj patstāvīgi un kritiski izanalizēt produkta tirgus potenciālu un izvērtēt uzņēmuma mārketinga funkciju nodrošinājumu, piedāvājot konkrētus risinājumus tā konkurētspējas veicināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 32 h, praktiskie darbi 32 h
1. Mārketinga jēdziens un būtība.
• Mārketinga jēdziena definēšana: tirgzinība un tirgvedība.
• Mārketinga funkciju raksturojums.
• Mārketinga filozofijas transformācija sabiedrības vērtību izmaiņu procesos. 2 lekcijas, 1 praktiskais darbs
2. Mārketinga darbības koncepciju raksturojums un evolūcijas virzītājspēki.
• Uz ražošanu, produkta pilnveidošanu, pārdošanas intensificēšanu orientētas koncepcijas; uz klientu orientēta mārketinga koncepcija; attiecību mārketinga koncepcija; sociālā mārketinga koncepcija; zaļais mārketings; digitālais mārketings.
• Dažādu mārketinga koncepciju indikācijas un izmantošanas ierobežojumi. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
3. Tirgus veidi. Pieprasījuma stāvokļa tirgū variācijas un tam pakārtotie mārketinga veidi.
• Privātā patēriņa un industriālo tirgu raksturojums.
• Negatīva, potenciāla, pietiekama, pārāk liela, sabiedrībai kaitīga pieprasījuma stāvokļa raksturojums tirgū.
• Konversiālā, stimulējošā, attīstošā, remārketinga, sabalansējoša, attīstoša, demārketinga un antimārketinga būtība. 2 lekcijas – 2 praktiskie darbi
4. Mārketinga iekšējās un ārējās vides faktori. Mārketinga vides analīze.
• Mārketinga iekšējās un ārējās vides (mikro / makro) faktoru raksturojums un ietekme. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
5. Produktu klasifikācija. Uzņēmuma produktu portfolio analīze.
• Produktu veidu raksturojums.
• Bostonas konsultāciju grupas matrica produktu portfolio analīzei. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
6. Tirgus segmentēšana, mērķa tirgus noteikšana.
• Tirgus segmentēšanas objektīvās un subjektīvās pazīmes.
• Koncentrēta, diferencēta un masu mārketinga specifika. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
7. Produkta pozicionēšanas un zīmolvedības stratēģijas.
• Produkta pozicionēšanas būtība un produkta pozīcijas izveide.
• Zīmolvedības stratēģiju (kolektīvais zīmols, individuāls zīmols, nacionāls zīmols, “private label” u.c.) raksturojums un izmantošanas indikācijas. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
8. Sadales kanālu dalībnieki un to funkcijas.
• Mazumtirgotāju, vairumtirgotāju, starpnieku, aģentu funkcijas.
• Katra sadales kanāla dalībnieka pievienotās vērtības raksturojums. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
9. Cenu noteikšanas pieejas. Cenu politikas izstrāde.
• Cenu noteikšanas iekšējo un ārējo faktoru raksturojums.
• Cenu veidošanas metodes: uz izmaksām, uz konkurentiem, uz pieprasījumu orientētas cenas.
• Uzņēmuma mērķu ietekme uz cenām. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
10. Konkurences būtība, formas, analīzes metodes. Konkurētspējas priekšrocību noteikšana.
• Konkurences būtība, līmeņi.
• Konkurences formas: monopols, monopsons, oligopols, monopolistikā konkurence, pilnīga konkurence.
• M.Portera piecu konkurences spēku analīze, Burtona 5 sadarbības spēku modelis.
• Konkurentu un konkurētspējas analīzes metodes. 3 lekcijas, 3 praktiskie darbi
11. Mārketinga mix elementu komplekss – 4P un 7P modelis.
• Mārketinga elementu kompleksa izstrāde precei – 4P.
• Mārketinga elementu kompleksa izstrāde pakalpojumam – 7P. 3 lekcijas, 3 praktiskie darbi
12. Patērētāju uzvedība tirgū.
• Pirkšanas procesā iesaistīto personu lomas.
• Pircēju uzvedību ietekmējošie faktori.
• Informācijas apstrādes posmi produkta iegādes procesā. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
13. Mārketinga komunikācijas komplekss.
• Reklāmas būtība, veidi, funkcijas.
• Noieta veicināšanas pasākumu funkcijas.
• Tiešā mārketinga metodes.
• Sabiedriskās attiecības. To funkcijas, formas. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi
14. Mārketinga stratēģiskā plānošana. Mārketinga audits.
• Mārketinga plāni: stratēģiskie, taktiskie, operatīvie; to būtība, elementi, sasniedzamie rezultāti.
• Mārketinga projektu un programmu uzraudzība, kontrole, atgriezeniskās saites veidošana. 2 lekcijas, 3 praktiskie darbi
15. Mārketinga ētika. Sociālās atbildības aspekti mārketinga projektos.
• Konkurences likums.
• Reklāmas likums.

• Datu aizsardzības tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par kursa teorētiskajiem jautājumiem.
• Sekmīgs novērtējums par praktiskajiem darbiem nodarbībās (mārketinga problēmjautājumu izpēte un apspriešana grupu darbos, situācijas padziļināta izpēte, diskusijas).
• Sekmīgs vērtējums par patstāvīgo darbu ar aprēķiniem.

• Sekmīgs vērtējums par individuāli veiktā darba rezultātu sagatavošanu un prezentēšanu klātienē eksāmena dienā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mārketinga mix elementu izzināšana, izstrāde, analīze; dažādu mārketinga problēmjautājumu izpēte.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs; dalība praktiskajos darbos (grupu darbā, semināra nodarbībās, diskusijās); patstāvīgais darbs ar aprēķiniem; individuālā pētījuma izstrāde un prezentēšana auditorijai. Vērtējuma īpatsvari: kontroldarbs 10 %; aktivitāte un uzdevumu izpilde praktisko darbu nodarbībās 40%; patstāvīgais darbs ar aprēķiniem 10 %; pētījuma izstrāde un prezentēšana eksāmena dienā 40%. Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja ir iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbā, praktiskajos darbos un patstāvīgajā darbā ar aprēķiniem.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Papildliteratūra

1. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
2. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā, Rīga, Burtene, 2018, 256.lpp.

4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015, 464. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. “Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze
2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

3. “The Economist”, London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613.

Piezīmes

Obligāts kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā ”Ekonomika”.