Kursa kods Ekon3084

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorijas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Lelde Petko

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar teorētiskajiem mikroekonomikas un makroekonomikas pamatprincipiem. Iegūst izpratni par ekonomiskajām likumsakarībām gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, lai spētu tās praktiski pielietot sociālekonomisko procesu analīzē. Studiju kursā tiek analizētas aktuālās norises Latvijā makroekonomikas līmenī, ļaujot studentiem izvērtēt un izteikt savu viedokli par nākotnes prognozēm ekonomikas attīstībā. Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par mikroekonomikas un makroekonomikas likumsakarībām, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, veikt ekonomiskās situācijas novērtējumu valstī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mikroekonomikas pamatrādītājiem, spēja analizēt preču pieprasījumu un piedāvājumu. zināšanas par ražošanas procesu būtību, ražošanas izmaksu klasifikāciju, zināšanas par makroekonomisko rādītāju būtību un sakarībām tiek vērtētas kontroldarbos. Zināšanas par makroekonomikas raksturojošiem rādītājiem un mājsaimniecību lomu tautsaimniecības attīstībā vērtē ar pastāvīgā darba prezentāciju.
Profesionālās prasmes pastāvīgi un kritiski atlasīt, analizēt aktuālos tautsaimniecības rādītājus, izdarīt argumentētus secinājumus un dot priekšlikumus situācijas uzlabošanai iegūtas pastāvīgajā un grupu darbā, prezentācijā un pārbaudītas kontroldarbā. Diskusiju, grupu darbu, pašpārbaudes testos un prezentāciju laikā attīsta vispārīgās prasmes plānot uzdevumus noteiktos termiņos, uzņemties atbildību, attīstīt komunikācijas prasmes un kritisko domāšanu par makroekonomikas aktualitātēm.
Kompetenci - spēju pamatojoties uz plašām un vispusīgām ekonomikas teorētiskajām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus vērtē praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pieprasījums un piedāvājums (praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība (praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Patērētāju rīcība tirgū (praktiskais darbs – 1 stunda).
4. Ražošana, ražošanas izmaksas (praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Tirgus konkurences formas, to pazīmes (praktiskais darbs – 1 stunda).
6. Ražošanas faktoru (resursu) tirgus (praktiskais darbs – 1 stunda).
7. 1.kontroldarbs (praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi (praktiskais darbs – 1 stunda).
9. Kopējais pieprasījums un piedāvājums (praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Nodarbinātība un bezdarbs (praktiskais darbs – 1 stunda).
11. Inflācija (praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Studentu prezentācijas par monetāro nevienlīdzību un mājsaimniecības lomu tautsaimniecības attīstībā (praktiskais darbs – 1 stunda).
13. Nauda un banku sistēma (praktiskais darbs – 1 stunda).
14. Valsts budžets un nodokļu politika (praktiskais darbs – 1 stunda).

15. 2.kontroldarbs – Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze (praktiskais darbs – 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi ar aprēķiniem par mikroekonomikas un makroekonomikas galvenajiem rādītājiem, veiktais pastāvīgais darbs prezentācijā, kas prezentēta praktiskajās nodarbībās (monetārā nevienlīdzība un mājsaimniecības loma tautsaimniecības attīstībā). Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, izpildīti e-studiju platformā pieejamie trīspadsmit pašpārbaudes testi par mikroekonomikas un makroekonomikas tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā studentam jāanalizē monetārā nevienlīdzība, jāveic studenta budžeta sastādīšana, jāapkopo dati par Latvijas mājsaimniecības ienākumu un izdevumu vidējiem rādītājiem un jānovērtē šo rādītāju tendences un ietekme uz tautsaimniecības attīstību.
Jāgatavojas diskusijām nodarbībās par ekonomikas pamatrādītāju analizēšanas nozīmi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Katrs kontroldarbs veido 35% no gala vērtējuma (kopā 70%), patstāvīgi izstrādātā un prezentētā prezentācija veido 20% no gala vērtējuma, piedalīšanās patstāvīgajos darbos un iesaiste diskusijās- 10%.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika. Liepāja: LiePa, 2015., 269 lpp
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp
3. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). R.: 2008. 372.lpp
4. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p.

5. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p.

Papildliteratūra

1. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008., 430 lpp.
3. Wang S. Microeconomics Theory. Singapore : Springer Verlag, 2018, 461 p.
4. Williamson, Stephen D. Macroeconomics. Harlow, England : Pearson, 2018.- 731 p.
5. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

6. Dutta S. Introductory Economics (micro and Macro). New Delhi : New Age International. 2006.- 237 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija.