Kursa kods Ekon3084

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorijas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt vispusīgas zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos, vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne, spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai. Prasmes - apzināties teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas; veikt mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem, izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām. Kompetence – spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas pamatproblēma. Ekonomiskās sistēmas.
2 Pieprasījums un piedāvājums, to ietekmējošie faktori. Tirgus līdzsvars.
3 Elastība tās veidi un ietekmējošie faktori.
4 Patērētāja rīcība tirgū.
5 Ražošana. Ražošanas izmaksas, ieņēmumi, ražošanas apjomi un to noteikšana.
6 Tirgus un konkurence. Peļņas maksimizēšanas nosacījumi.
7 Ekonomiskā attīstība un izaugsme.
8 IKP aprēķināšana. Nacionālie konti.
9 Makroekonomiskais līdzsvars un nestabilitāte. Cikliskā attīstība.
10 Nodarbinātība un bezdarbs.
11 Cenu līmenis, inflācija.
12 Banku sistēma. Nauda.
13 Monetārā politika.
14 Fiskālā politika.
15 Starptautiskā tirdzniecība.
16 Starptautiskās institūcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, uzrakstīts patstāvīgais darbs par aktuālu makroekonomisku problēmu.

Obligātā literatūra

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010, 254 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Šenfelde M. Makroekonomika. 3. izd. Rīga: RTU, 2009, 242 lpp.
4. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 432 lpp.

Papildliteratūra

1. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010, 192 lpp.
2. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
3. Mankiw N.G., Taylor M.P. Economics. Andover [etc.]: Cengage Learning/South-Western, 2010, 916 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. LD: Lietišķā Diena, Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Sabiedrības pārvalde" un vispārizglītojošais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari".