Kursa kods Ekon3080

Kredītpunkti 4.50

Tirgus analīze un prognozēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3115, Tirgvedība

Aizstātais kurss

EkonB010 [GEKOB010] Tirgus analīze un prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sistēmiski aptverot mārketinga teorētiskos jautājumus, sniedz nepieciešamās zināšanas, attīsta profesionālās un vispārīgās prasmes tirgus izpētē un prognozēšanā, tirgus izpētes metodēs, tirgus pētījumu sagatavošanā, kā arī tirgus izpētei un prognozēšanai nepieciešamo datu savākšanā pasaules, Eiropas un Latvijas mērogā. Tiek iegūtas kompetences tirgus izmaiņu, patērētāju uzvedības, produktu piedāvājuma un pieprasījuma analīzē un prognozēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj izskaidrot galvenos tirgus analīzes un prognozēšanas mērķus un uzdevumus izprotot jaunāko tirgus analīzes un prognozēšanas metožu izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā. Individuālais patstāvīgais darbs. Kontroldarbs.
2) Pārzina galvenās tirgus analīzes, un prognozēšanas kvalitātes paaugstināšanas iespējas kombinējot dažādas pētījumu metodes. Diskusija. Prezentācija.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas un kritiski analizēt noteiktu tirgus vides situāciju interpretējot to atbilstoši pētījuma uzdevumam. Patstāvīgais darbs. Gadījuma izpēte.
2) Spēj kompleksi vērtēt tirgus un uzņēmējdarbības vides attīstību un prognozēt attīstības virzienus globālā kontekstā. Praktiskais darbs.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj labi prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Grupu/pāru darbs.
2) Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Diskusija.
KOMPETENCE:

Spēj patstāvīgi iegūt informāciju par tirgus sektora un uzņēmējdarbības vides attīstību. Interpretēt iegūtos rezultātus prognozējot turpmākos attīstības scenārijus. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tirgus analīzes un prognozēšanas būtība un nepieciešamība. Tirgus konjuktūra
Tirgus analīzes un prognozēšanas attīstības vēsture. Tirgzinības pētījumi – jēdziens, pētījumu iemesli. Tirgzinības informācijas shēma. Tirgzinības pētījumu galvenie virzieni. Tirgzinības pētījumu veikšanas obligātās prasības. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
2. Tirgus analīzes un prognozēšanas process - mērķis, plāns, informācijas avoti
Tirgzinības pētījumu mērķi (meklēšanas mērķi, aprakstošie mērķi, eksperimentālie mērķi). Informācija (ienākošā, analizējamā, izejošā, glabājamā, primārā un sekundārā) un tās savākšana. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
3. Pētījumu etapu un izmaksu plānošana
Tirgzinības pētījumu etapi (problēmas noteikšana, hipotēzes, koncepcijas un lauka pētījumi). Datu analīze, atskaites sagatavošana un prezentācija. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
4. Tirgus analīzes un prognozēšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes
Tirgus izpētēs kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu salīdzinājums. Izvēlētās izpētes metodes pamatojums. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
5. Biznesa idejas realizācija, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas
Makrovides faktoru analīzes metodes. Uzņēmuma darba vides izpētes metodes. Biznesa idejas analīzes metodes. Vienotais digitālais tirgus. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
6. Uzņēmējdarbības ārējās vides izpēte un eksporta tirgus izvērtējums
Uzņēmuma ārējās vides izpētes metodes. Informācijas iegūšanas metodes: aptauja, novērojumi, eksperimenti. Anketēšana. Mērījumi, to pielietošana mārketinga pētījumos. Mērījumu skalas. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
7. Tirgus segmenta platuma un garuma analīze
Tirgus veidi. Jaunu segmentu meklēšana, segmentācijas tīkls. Makrosegmentācijas posmi, tīkla testēšana. Tirgus modeļi, to veidošana. Prognozēšana. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
8. Pircēju un pieprasījuma izpēte
Izpētes objekts un priekšmets, mērķi, posmi. Mikrosegmentācija, tās posmi un pazīmes. Vesela segmenta izvēles noteikumi. Mērķa un fokusa mārketings. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
9. Konkurentu darbības izpēte
Izpētes objekts un priekšmets, mērķi, firmas potenciāla analīzes metodika. M.Portera metodika pēc konkurentu reakcijas profila. Stipro un vājo pušu analīze, attīstības stratēģijas izstrāde. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
10. Digitālā tirgus vides analīze
Internetā izvietotās meklētājprogrammas. E-pasta mārketings, maksas par klikšķi mārketings (“Pay-per-Click”), reklamēšana tiešsaistē, mājaslapas satura optimizācija un vadības sistēmas, Google piedāvātie risinājumi (SEO, AdWords, Google Local service, froogle.com, google analytics, thinkwithgoogle.com, consumerbarometer.com u.c.) un klientu datu analīze. (2h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
11. Cenu analīze
Izpētes objekts, mērķi. Bāzes cenas aprēķina metodiku analīze, firmas cenu politikas un iespējamo cenu veidošanas stratēģiju analīze. Cenas testēšana. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
12. Produkta, tā konkurētspējas un sadales izpēte
Produktu piedāvājuma veidošana. Nozaru tirgus atšķirības. Reģionu tirgus atšķirības. Noieta apjomu prognozēšana. Mārketinga komunikācija un līdzekļi produkta virzīšanai tirgū. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
13. Zīmola izveide un kļūdu analīze
Produkta pozīcijas izveide. Preces pozicionēšana. Tests par produkta tirgus izredzēm. ABC metodika – noieta struktūras vērtējums. Zīmola audits. (2h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
14. Jauna produkta attīstīšanas process un tā izvērtējums
Produkta dzīves cikla analīze. Produktu segmentācija. Virzīšanas tirgū būtība un metodes. (2h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
15. Tirgus pētījumu ētiskie aspekti
Deontoloģiskā un teleoloģiskās analīzes pieeja tirgus izpētē. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
16. Tirgus pētījumu prezentācija.
Tirgus izpētes rezultātu vizualizācija.
Iegūto rezultātu analīze un interpretācija. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa teorētiskajās nodarbībās studenti apgūst tirgus vides analīzes un prognozēšanas procesu – mērķa izvirzīšanu, plāna sastādīšanu, informācijas avotu atlasi, pētījuma etapu un izmaksu plānošanu un atbilstošu kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījuma metožu izvēli. Studentu patstāvīgā darba izpildes kontrolei studiju kursa noslēgumā jāraksta kontroldarbs. Grupu darba laikā praktiskajās nodarbībās jāanalizē patērētāju uzvedība tirgus makrovidē un jānovērtē uzņēmuma mikrovides piemērotība izvēlētā tirgus segmenta sasniegšanai. Noslēgumā jāveic rezultātu demonstrējums prezentācijas formā par individuāli patstāvīgo tirgus analīzes un prognozēšanas uzdevumu izvēlētās biznesa idejas realizēšanā, novērtējot produkta “X” piemērotību konkrētam tirgus segmentam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Studenti iepazīstas un studē literatūru par tirgus vides analīzes, pētīšanas un prognozēšanas metodēm.
2) Studiju kursa laikā tiek patstāvīgi veikta biznesa idejas realizācija novērtējot produkta “X” piemērotību konkrētam tirgus segmentam to prezentētjot praktiskajās nodarbībās.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 40% veido patstāvīgā darba prezentācijas vērtējums par biznesa idejas un produkta “X” tirgus analīzes un prognozēšanas demonstrējumu; 30% kontroldarbs 15% novērtējums par studenta aktivitāti diskusijās un debatēs praktiskajās nodarbībās un 15% tirgus analīzes un prognozēšanas vides procesa izpētes patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Chase C. W. Next Generation Demand Management: People, Process, Analytics, and Technology. E-book. John Wiley and Sons Ltd, 2016. 288 p.

Papildliteratūra

1. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 264 lpp.
2. Vestvuds Dž. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

3. Geipele I., Fedotova K. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū; mārketinga loģistika; merčendaizings: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 181 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas makroekonomiskais apskats. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

3. International Journal of Market Research. www.journals.sagepub.com

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.