Kurs-Code Ekon3049

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Apsīte

Vorkenntnisse

Ekon2120,

Ekon3113,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp. Ir LLU FB 6 eks.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 1 eks.
3. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012. 313 lpp. nav LLU FB. Ir LUB
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
5. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp. Ir LLU FB 5 eks. 2006.g.
7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 281 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
8. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
9. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp. Ir LLU FB 9 eks.
10. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp. Ir LLU FB 6 eks.

11. Brigham E., Ehrhardt M. Corporate finance: A focused approach. 2nd edition. Mason, OH: Thomson South-Western [Required], 2006.

Weiterfuhrende Literatur

1. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. Rīga: 2002. 40 lpp. Nav LLU FB. Ir LUB
2. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 1 eks.
3. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002., 227.lpp. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 2 eks.
4. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp. Ir LLU FB 8 eks.
5. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
6. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
7. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp. Nav LLU FB. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinetā ir 2010. gads
8. Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009. 361 p. Ir LLU FB 5 eks.
9. Rupeika–Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes, Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
10. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: SIA Burtene, 2009. 446.lpp. Ir LLU FB ~60 eks.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с. Nav LLU FB. Ir LUB
12. Glen A. Corporate Financial Management. 3rd edition, 2005. Harlow: Parson Education Ltd. 1160 p. Nav LLU FB. Ir RISEBA

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.

3. Elektroniskais žurnāls “ifinanses”. Pieejams: ifinanses.lv