Kursa kods Ekon3049

Kredītpunkti 3

Uzņēmuma finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar finanšu vadīšanu uzņēmumā, apgūst finanšu vadības uzbūvi, funkcijas, mērķi un iepazīstas ar finanšu vadītāja darbību, ietverot finanšu plānošanu, tās izpildi un uzņēmuma finansēšanu ar pašu un aizņemto kapitālu. Studenti apgūst finanšu analīzi, pievēršot uzmanību analīzes datu izmantošanas mērķim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Izprot finanšu vadības būtību un darbību uzņēmumā - praktiskie darbi.
2) Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par finanšu vadības funkcijām - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens.
3) Spēj parādīt zināšanas par uzņēmuma vērtības aprēķināšanu, finanšu plānu sastādīšanu, kredītu atmaksas grafiku sastādīšanu un finanšu analīzi - kontroldarbs ar aprēķiniem - eksāmens.
4) Zina un spēj parādīt uzņēmuma finanšu vadības darbības virzienus - patstāvīgais darbs.
5) Spēj analizēt un vērtēt finanšu vadības darbības virzienus - praktiskie darbi, darbs grupās.
6) Spēj patstāvīgi sastādīt finanšu plānus, veikt finansiālā stāvokļa novērtēšanu, sastādīt kredīta atmaksas grafiku un veikt citus finanšu aprēķinus - kontroldarbs ar aprēķiniem.
7) Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par finanšu vadības jautājumiem - darbs grupās.
8) Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju uzņēmuma finanšu tēmas izpētei - patstāvīgais darbs.
9) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi.
10) Spēj prezentēt grupu darbu un veiktos aprēķinus - grupu darbs, patstāvīgais darbs.
11) Spēj komunicēt un iesaistīties grupu darbā - grupu darbs.
12) Spēj patstāvīgi un kritiski izanalizēt uzņēmuma finanšu vadītāja darbības rezultātus un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai – eksāmens.
13) Spēj patstāvīgi sniegt savus risinājumus dažādās finanšu vadības darbības jomās - kontroldarbi, praktiskie darbi.

14) Spēj pieņemt finanšu vadītāja lēmumus - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējā finanšu teorija – 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Finanšu vadība – 4h (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Finanšu plānošana - 6h (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)
4. 1.kontroldarbs: Finanšu sistēma, finanšu vadība, finanšu plānošana. 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Uzņēmuma finansēšana – 2h (lekcija – 2 stundas)
6. Uzņēmuma finanšu stratēģija -2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Kreditēšana – 3h (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Finanšu tirgus – 3h (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Finanšu analīze – 3h (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Finanšu risku vadība – 1h (lekcija – 1 stundas)
11. Investīcijas – 2h (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
12. 2.kontroldarbs: Finansēšana, kreditēšana, finanšu tirgus. 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)
13. Uzņēmuma norēķinu formas – 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)

14. Uzņēmuma maksātnespējas novērtēšana, bankrots, likvidācija – 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā rakstisks eksāmens, eksāmenu veido tests, jautājumi par visām kursā apgūtajām tēmām un uzdevumi. Semestra laikā jāuzraksta 2 kontroldarbi: 1) Finanšu sistēma, finanšu vadība, finanšu plānošana, 2) Finansēšana, kreditēšana, finanšu tirgus.
Jāizstrādā patstāvīgais darbs par izvēlētu uzņēmuma finanšu tēmu (apjoms 10 lpp., iesniegšana noteiktajā termiņā).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāts patstāvīgais darbs par izvēlētu uzņēmuma finanšu tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido:
Rakstisks eksāmens - 40%
2 kontroldarbi – 20%+ 20%
Aktivitāte praktisko darbu nodarbībās – 10%
Patstāvīgais darbs – 10%
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266.lpp. Ir LLU FB 6 eks.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 1 eks.
3. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”, Rīga, 2012. 313 lpp. nav LLU FB. Ir LUB
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
5. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp. Ir LLU FB 5 eks. 2006.g.
7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 281 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
8. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
9. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp. Ir LLU FB 9 eks.
10. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp. Ir LLU FB 6 eks.

11. Brigham E., Ehrhardt M. Corporate finance: A focused approach. 2nd edition. Mason, OH: Thomson South-Western [Required], 2006.

Papildliteratūra

1. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. Rīga: 2002. 40 lpp. Nav LLU FB. Ir LUB
2. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 1 eks.
3. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002., 227.lpp. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinets - Skaits: 2 eks.
4. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp. Ir LLU FB 8 eks.
5. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
6. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
7. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp. Nav LLU FB. LLU ESAF Ekonomiskās informācijas kabinetā ir 2010. gads
8. Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009. 361 p. Ir LLU FB 5 eks.
9. Rupeika–Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes, Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
10. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: SIA Burtene, 2009. 446.lpp. Ir LLU FB ~60 eks.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с. Nav LLU FB. Ir LUB
12. Glen A. Corporate Financial Management. 3rd edition, 2005. Harlow: Parson Education Ltd. 1160 p. Nav LLU FB. Ir RISEBA

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.

3. Elektroniskais žurnāls “ifinanses”. Pieejams: ifinanses.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”