Kurs-Code Ekon2132

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)13.10.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Kizika

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015. 269 lpp.;
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015. 244 lpp.
3.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.;
4. Rakesh V Vohra. Prices and Quantities: fundamentals of microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 207 p.;

5. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. 224 lpp.
3. Ekonomiskā krīze Latvijā: “veiksmes stāsta” pēcgarša / S.Kruka redakcijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
5. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika / 2., papild. izd.. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007.54 lpp.
6. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.
7. Lībermanis G. Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.
8. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 168 lpp.
9. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.

10. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007.454lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats, Rīga (periodisks izdevums reizi ceturksnī).
3. Latvijas Bankas mājas lapa: http://bank.gov.lv.
4. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv.
5. Kapitāls. Periodisks izdevums. Rīga : SIA „Jaunais Kapitāls”. ISSN 1407-2505.
6. Eurostat mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat.
7. Journal of Monetary Economics ISSN: 0304-3932 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-monetary-economics

8. Journal of Development Economics ISSN: 0304-3878 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-development-economics