Код курса Ekon2132

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса13.10.2020

Разработчик курса

author

Baiba Kizika

Учебная литературa

1.Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015. 269 lpp.;
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015. 244 lpp.
3.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.;
4. Rakesh V Vohra. Prices and Quantities: fundamentals of microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 207 p.;

5. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.

Дополнительная литература

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. 224 lpp.
3. Ekonomiskā krīze Latvijā: “veiksmes stāsta” pēcgarša / S.Kruka redakcijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
5. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika / 2., papild. izd.. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007.54 lpp.
6. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.
7. Lībermanis G. Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.
8. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 168 lpp.
9. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.

10. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007.454lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats, Rīga (periodisks izdevums reizi ceturksnī).
3. Latvijas Bankas mājas lapa: http://bank.gov.lv.
4. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv.
5. Kapitāls. Periodisks izdevums. Rīga : SIA „Jaunais Kapitāls”. ISSN 1407-2505.
6. Eurostat mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat.
7. Journal of Monetary Economics ISSN: 0304-3932 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-monetary-economics

8. Journal of Development Economics ISSN: 0304-3878 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-development-economics