Kursa kods Ekon2132

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis: veidot zināšanas un izpratni par ekonomikas likumsakarībām un pamatprincipiem makroekonomikas līmenī, apzinoties to praktiskās pielietošanas iespējas.

Studiju kurss orientēts uz izpratnes veicināšanu par patēriņa teoriju, tirgus likumsakarībām un ražotāja motivāciju. Dod zināšanas par dažādu konkurences veidu likumsakarībām. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu mikro un makroekonomikas līmenī, nelīdzsvarotības sekām tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina tirgus funkcionēšanas likumsakarības, izmaksu veidošanas pamatprincipus un resursu efektīvas izmantošanas sakarības, un tautsaimniecības izaugsmes pamatprincipus. Praktiskie darbi, 1.un 2.kontroldarbs.
Prasmes – pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām spēj veikt praktisku mikro un makroekonomikas situācijas analīzi un patstāvīgi, un argumentēti izdarīt secinājumus; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, kritiski izvērtējot ekonomisko situāciju, spēj veikt ražošanas izmaksu aprēķinu un analīzi par uzņēmuma darbību dažādos konkurences līmeņos. Praktiskie darbi, diskusijas, 1. un 2.kontroldarbs, mājas darbs.

Kompetences – pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, spēj patstāvīgi formulēt un analizēt konkrēto ekonomikas problēmu, raksturot tirgus situāciju, izmantojot ekonomikas likumsakarības. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, patstāvīgi iegūt, atlasīt un sistematizēt nepieciešamo informāciju, argumentētu secinājumu veikšanai, izteikt priekšlikumus. Patstāvīgais darbs, 1. un 2.kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas analīzes pamatproblēma. (Lekcija – 1h)
2 Pieprasījums un piedāvājums. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
4 Patērētāju rīcība tirgū. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
5 Ražošana, ražošanas izmaksas. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes. (Lekcija – 1h)
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
1.kontroldarbs – Tirgus, pieprasījuma, piedāvājuma un ražošanas izmaksu analīze. (1h)
8 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Nelīdzsvarotība ekonomika. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h).
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs (Lekcija – 1h)
11 Nodarbinātība un bezdarbs. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1 h)
12 Inflācija. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
13 Nauda un banku sistēma. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
14 Fiskālā un monetārā politika. (Lekcija – 1h)
15 Valsts budžets un nodokļu politika. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
16 Starptautiskie ekonomiskie sakari. (Lekcija – 1h)
2.kontroldarbs – Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze. (1h)

17. Patstāvīgā darba PowerPoint prezentācija – (praktiskie darbi – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem; iesniegtam un atbildētam mājas darbam par Latvijā radītiem inovatīviem produktiem, un aizstāvētai prezentācijai Power Point versijā par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu vai nozari. Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Lai raksturotu pievienotās vērtības un eksporta nozīmi ekonomikā, jāatrod trīs piemēri par Latvijā radītiem inovatīviem produktiem, to realizācijas tirgiem, cenām. Mājas darbu iesniedz tam paredzētajā laikā un mutiski atbild praktisko darbu laikā.

2.mājas darbs. Jāiegūst, jāapkopo, jāatspoguļo un jāizanalizē statistikas dati, par kādu aktuālu makroekonomikas problēmu vai nozari. Darbs jāizstrādā un jāaizstāv Power Point versijā tam paredzētajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums veidojas no semestra laikā sekmīgi nokārtoto kontroldarbu (2x30%) un mājas darbu vērtējumiem (2 x 20%). . Visiem kontroldarbiem jābūt kārtotiem un ieskaitītiem, mājas darbiem jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem.

Obligātā literatūra

1.Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015. 269 lpp.;
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015. 244 lpp.
3.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.;
4. Rakesh V Vohra. Prices and Quantities: fundamentals of microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 207 p.;

5. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.

Papildliteratūra

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. 224 lpp.
3. Ekonomiskā krīze Latvijā: “veiksmes stāsta” pēcgarša / S.Kruka redakcijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
5. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika / 2., papild. izd.. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007.54 lpp.
6. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.
7. Lībermanis G. Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.
8. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 168 lpp.
9. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.

10. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007.454lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats, Rīga (periodisks izdevums reizi ceturksnī).
3. Latvijas Bankas mājas lapa: http://bank.gov.lv.
4. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv.
5. Kapitāls. Periodisks izdevums. Rīga : SIA „Jaunais Kapitāls”. ISSN 1407-2505.
6. Eurostat mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat.
7. Journal of Monetary Economics ISSN: 0304-3932 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-monetary-economics

8. Journal of Development Economics ISSN: 0304-3878 https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-development-economics

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss VBF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība" un TF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne.