Kurs-Code Ekon2122

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anda Vītiņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007, 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012, 191 lpp.
3. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga, RTU, 2016, 155 lpp.
4. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. –Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga,Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp.
6. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.
7. Graham A. Statistics. An Introduction. United Kingdom: Teach Yourself Books, 2017, 301 p.
8. Van Matre J.G., Gilbreath G.H. Statistics for Business and Economics, 3rd ed. - Homewood, IL: Irwin: 1987. BPI, xviii, 786 p.
9. Rowntree D. Statistics without Tears: an Introduction for Non-Mathematicians, United Kingdom : Penguin Books, 2018, 199 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 207 lpp.
3. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Zvaigzne, 1985. 435 lpp.
4. Statistikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
5. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics. 2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
6. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics. New York; London: W.W.Norton and Co, 1980. 506 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Oficiālais statistikas portāls. Pieejams: http://stat.gov.lv
2. EM mājas lapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika. Pieejams: http://www.fktk.lv
4. Lursoft datu bāzes. Pieejams: http:// www.lursoft.lv
5. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
6. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
7. Latvijas Avīze: dienas laikraksts: ISSN 1407-3331