Kursa kods Ekon2122

Kredītpunkti 6

Statistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Anda Vītiņa

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas statistikas teorijā, statistikas darba organizācijā Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un datu apstrādē. Patstāvīga uzdevumu risināšana, atbilstoši tēmai aprēķinot dažādus sociāli ekonomiskos statistikas rādītājus un, analizējot iegūtos rezultātus, attīsta studenta analītiskā darba prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zina un izprot statistikas datu būtību, jēdzienus un iegūšanas veidus – patstāvīgais darbs.
2.Zināšanas un izpratne par statistisko datu un statistisko metožu pielietojumu uzņēmumu un organizāciju darbības analīzē, valstī notiekošo sociāli ekonomisko procesu pētīšanā – praktiskie darbi ar uzdevumu risināšanu.
3.Zināšanas par statistiskajiem rādītājiem un to pareizu pielietojumu – kontroldarbs: tests un uzdevumi ar aprēķiniem.
4.Spēj argumentēti un pamatoti interpretēt statistiskos rādītājus – praktiskie darbi.
5.Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot novērošanas un grupēšanas rezultātā iegūtos datus dažādu statistisko rādītāju aprēķināšanā-praktiskie darbi.
6.Spēj patstāvīgi pielietot dažādus statistiskos rādītājus-kontroldarbs: tests un uzdevumu risināšana.
7.Spēj atbildīgi plānot veicamos uzdevumus, prezentēt veikto pētījumu un aprēķinu rezultātus – individuāli sagatavota pētījuma prezentācija.

8.Pielietojot apgūtās statistiskās metodes, patstāvīgi spēj iegūt nepieciešamos datus uzņēmumā/nozares līmenī un aprēķināt statistiskos rādītājus, kā arī interpretēt savstarpējās sakarības – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Statistikas zinātnes priekšmets un teorētiskie pamati. Statistikas metodes un statistiskās analīzes galvenie etapi. Statistiskā novērošana – datu vākšana, novērošanas metodoloģisko jautājumu risināšana. Izlases veidošanas metodes. Lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas.
2. Statistiskā grupēšana – grupēšanas pazīmes izvēle un grupu skaita noteikšana, absolūtie un relatīvie biežumi, rezultātu interpretācija. Datu grafiskā attēlošana Lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas.
3. 1.kontroldarbs. Tests un uzdevumi par tēmām: statistikas priekšmets, datu grupēšana, biežumu sadalījums, sadalījuma grafiskā attēlošana. 1 stunda.
4. Absolūtie un relatīvie rādītāji. Lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 3 stundas.
5. 2.kontroldarbs Absolūtie un relatīvie rādītāji: aprēķins un interpretācija. 2 stundas
6. Vidējie lielumi: aritmētiskais vidējais, mediāna, moda. Vidējie lielumi nesagrupētiem un sagrupētiem datiem Lekcijas 6 stundas, praktiskie darbi 4 stundas.
7. 3. kontroldarbs. Tests un aprēķini par vidējiem lielumiem 2 stundas
8. Variācijas rādītāji: vidējā lineārā novirze, dispersija, standartnovirze, variācijas koeficients. Variācijas rādītāji nesagrupētiem un sagrupētiem datiem. Simetriski un asimetriski sadalījumi. Asimetrijas koeficients. Lekcijas 6 stundas; praktiskie darbi 4 stundas.
9. 4. kontroldarbs. Tests un aprēķini par variācijas rādītājiem. 2 stundas.
10. Dinamikas rindu analīze. Ķēdes un bāzes pieaugums. Vidējais pieaugums. Lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas.
11. Dinamikas rindu analīze. Izlīdzināšanas (prognozēšanas) metodes. Sezonālo svārstību pētīšana Lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 2 stundas.
12. Individuālie un kopindeksi. Vidējie indeksi. Lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas.
13. Indeksu metodes izmantošana uzņēmuma darbības analīzē. Praktiskie darbi 2 stundas.
14. 5. kontroldarbs. Indeksi. 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildot kontroldarbus un eksāmena darbu, jāiegūst vismaz 40% no akumulējošā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāt patstāvīgo darbu, veicot izvēlētas nozares vai uzņēmuma darbības statistisko analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Statistikas priekšmets; datu grupēšana, biežumu sadalījums, sadalījuma grafiskā attēlošana. Kontroldarbs- tests un uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars ko kopapjoma 10%
2. Absolūtie un relatīvie rādītāji. Kontroldarbs- uzdevumi ar aprēķiniem, rezultātu interpretācija – īpatsvars ko kopapjoma 10%
3. Vidējie lielumi. Kontroldarbs - tests un uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 10% no kopapjoma
4. Variācijas rādītāji. Kontroldarbs - tests un uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 10% no kopapjoma
5. Indeksi. Kontroldarbs – uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 10% no kopapjoma
6. Eksāmena darbs. Dinamikas rindas statistiskā analīze ar nozares vai uzņēmuma datiem par 2 – 3 gadu periodu. Individuāli sagatavota pētījuma prezentācija – īpatsvars 50% no kopapjoma.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007, 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012, 191 lpp.
3. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga, RTU, 2016, 155 lpp.
4. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. –Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga,Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp.
6. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.
7. Graham A. Statistics. An Introduction. United Kingdom: Teach Yourself Books, 2017, 301 p.
8. Van Matre J.G., Gilbreath G.H. Statistics for Business and Economics, 3rd ed. - Homewood, IL: Irwin: 1987. BPI, xviii, 786 p.
9. Rowntree D. Statistics without Tears: an Introduction for Non-Mathematicians, United Kingdom : Penguin Books, 2018, 199 p.

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 207 lpp.
3. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Zvaigzne, 1985. 435 lpp.
4. Statistikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
5. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics. 2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
6. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics. New York; London: W.W.Norton and Co, 1980. 506 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Oficiālais statistikas portāls. Pieejams: http://stat.gov.lv
2. EM mājas lapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika. Pieejams: http://www.fktk.lv
4. Lursoft datu bāzes. Pieejams: http:// www.lursoft.lv
5. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
6. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
7. Latvijas Avīze: dienas laikraksts: ISSN 1407-3331

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”
Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”