Код курса Ekon2122

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса25.09.2018

Разработчик курса

author

Anda Vītiņa

Учебная литературa

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007, 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012, 191 lpp.
3. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga, RTU, 2016, 155 lpp.
4. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. –Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga,Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp.
6. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.
7. Graham A. Statistics. An Introduction. United Kingdom: Teach Yourself Books, 2017, 301 p.
8. Van Matre J.G., Gilbreath G.H. Statistics for Business and Economics, 3rd ed. - Homewood, IL: Irwin: 1987. BPI, xviii, 786 p.
9. Rowntree D. Statistics without Tears: an Introduction for Non-Mathematicians, United Kingdom : Penguin Books, 2018, 199 p.

Дополнительная литература

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 207 lpp.
3. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Zvaigzne, 1985. 435 lpp.
4. Statistikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
5. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics. 2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
6. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics. New York; London: W.W.Norton and Co, 1980. 506 p.

Периодика и другие источники информации

1. Oficiālais statistikas portāls. Pieejams: http://stat.gov.lv
2. EM mājas lapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika. Pieejams: http://www.fktk.lv
4. Lursoft datu bāzes. Pieejams: http:// www.lursoft.lv
5. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
6. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
7. Latvijas Avīze: dienas laikraksts: ISSN 1407-3331