Code du cours Ekon2118

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant162

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Baiba Kizika

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2100,

Ekon2109,

Ekon2119,

Ekon2122,

Ekon3095,

Ekon3108,

Ekon3114,

JurZ2005,

Manuels

1. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2018-02/STUD_PROJ_met_not.pdf
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiepU, 2015. 269 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (sast.). Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.

4. Kozlinskis V., Pētījumu metodes Ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005., 97.lpp

Ouvrages supplémentaires

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 220 lpp.
3. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa - http://www.esaf.llu.lv/lv/zinatne/konferences.html

4. Tiesību aktu vietne - www.likumi.lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. Latvijas Bankas uzturēta ekonomiskās analīzes vietne - www.makroekonomika.lv
5. Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.lv
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - www.liaa.lv
7. ES struktūrfondi - www.esfondi.lv

8. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - www.raim.gov.lv