Код курса Ekon2118

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Количество часов самостоятельной работы студента162

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Baiba Kizika

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2100,

Ekon2109,

Ekon2119,

Ekon2122,

Ekon3095,

Ekon3108,

Ekon3114,

JurZ2005,

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2018-02/STUD_PROJ_met_not.pdf
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiepU, 2015. 269 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (sast.). Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.

4. Kozlinskis V., Pētījumu metodes Ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005., 97.lpp

Дополнительная литература

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 220 lpp.
3. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa - http://www.esaf.llu.lv/lv/zinatne/konferences.html

4. Tiesību aktu vietne - www.likumi.lv

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. Latvijas Bankas uzturēta ekonomiskās analīzes vietne - www.makroekonomika.lv
5. Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.lv
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - www.liaa.lv
7. ES struktūrfondi - www.esfondi.lv

8. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - www.raim.gov.lv