Kursa kods Ekon2118

Kredītpunkti 6

Ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon2122, Statistika

Ekon3095, Bioekonomika II

Ekon3108, Tirgzinība

Ekon3114, Ekonomiskie pētījumi

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju projekts paredz ekonomikas pamatproblēmu analīzi tautsaimniecības, reģiona vai atsevišķas nozares aspektā, izdarot patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par Latvijas ekonomikas attīstības iespējām pamatojoties uz veikto pētījumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Izprot un orientējas spēkā esošajos normatīvajos aktos par attiecīgo analizējamo tautsaimniecības problēmu, spēj parādīt pamatotu izpratni par makroekonomisko politiku, teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām tautsaimniecības līmenī – vērtē studiju projekta darbs.
Prasmes.
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un sistematizēt iegūto informāciju pielietot dažādas pētījumu metodes, spēj izdarīt argumentētus secinājumus un izteikt priekšlikumus situācijas izlabošanai, spēja prezentēt veiktā pētījuma rezultātus un atbildēt uz jautājumiem. Vērtē studiju projekta darbs un prezentācija.
Kompetences.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt dinamiskas makroekonomikas likumsakarības un problēmas vietējā un globālā mērogā, integrēt makroekonomikas un citu ekonomikas zinātņu nozaru zināšanas, lai izdarītu argumentētus secinājumus un priekšlikumus. Vērtē studiju projekta darbs un prezentācija. Spēj recenzēt Studiju projektu atbilstoši zinātnisko rakstu prasībām, novērtējot struktūru, tēmas aktualitāti, pielietoto pētījuma metožu izmantošanu un secinājumu un priekšlikumu pamatotību, argumentēt savu viedokli. Vērtē studiju projekta recenzijas veidlapa.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Tēmas izvēle, tās pamatojums, pētāmās problēmas definēšana.
2. Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana (pētāmā jautājuma formulēšana).
3. Darba struktūras izveide.
4. Pētījumu metožu izvēle.
5. Teorētiskais tēmas pamatojums.
6. Literatūras apskats un diskusija.
7. Pētījuma veikšana.
8. Statistikas datu apkopošana. Statistikas datu sistematizācija.
9. Statistikas datu analīze.
10. Secinājumu izstrāde.
11. Priekšlikumu izstrāde.
12. Izmantotās literatūras saraksta izveide.
13. Pielikumu apkopošana.
14. Darba tehniskā noformēšana.
15. Studiju projekta iesniegšana.

16. Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts, iesniegts studiju projekts, veikta recenzija par citu studiju projektu. Studiju projekta aizstāvēšana pie komisijas, vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visa semestra laikā patstāvīgi izstrādāts un iesniegts studiju projekts, sagatavota recenzija un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

45% sekmīgi uzrakstīts studiju projekts, atbilstoši Metodiskajiem noteikumiem. 5% recenzija. 50% sekmīga aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2018-02/STUD_PROJ_met_not.pdf
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiepU, 2015. 269 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (sast.). Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.

4. Kozlinskis V., Pētījumu metodes Ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005., 97.lpp

Papildliteratūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 220 lpp.
3. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa - http://www.esaf.llu.lv/lv/zinatne/konferences.html

4. Tiesību aktu vietne - www.likumi.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. Latvijas Bankas uzturēta ekonomiskās analīzes vietne - www.makroekonomika.lv
5. Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.lv
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - www.liaa.lv
7. ES struktūrfondi - www.esfondi.lv

8. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - www.raim.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai Ekonomika.