Kursa kods Ekon2117

Kredītpunkti 3

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek veikta ekonomisko problēmu analīze tautsaimniecības līmenī, veidojot izpratni par makroekonomiskos procesus raksturojošiem rādītājiem un likumsakarībām, balstoties uz monetārās un fiskālās politikas pamatjautājumiem, IKP veidošanās pamatprincipiem un tautsaimniecības nelīdzsvarotības sekām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Zina makroekonomiku raksturojošos rādītājus un izprot makroekonomikas pamatproblēmas un likumsakarības tautsaimniecībā. Zināšanas par darījumiem, kuri veido un neveido IKP, IKP aprēķināšanas metodēm, nomināliem un reāliem rādītājiem – kontroldarbs. Zināšanas par kopējā pieprasījuma un kopējā piedāvājuma veidošanos tautsaimniecībā. Zina makroekonomisko līdzsvaru veidus un nelīdzsvarotības sekas. Zināšanas par fiskālās un monetārās politikas veidiem un instrumentiem ekonomisko procesu regulēšanā – diskusija, grupu darbs.
Prasmes.
Spēj patstāvīgi atlasīt, kritiski salīdzināt tautsaimniecību raksturojošos rādītājus un izdarīt argumentētus secinājumus Makroekonomiskā līdzsvara grafiskā interpretācija un nelīdzsvarotības seku noteikšana, spēja veikt IKP veidošanās aprēķinus un nominālo un reālo rādītāju aprēķinus - Kontroldarbs. Izteikt pamatotus apgalvojumus un veikt kritisku pašreizējās situācijas analīzi un nākotnes prognozes par aktuālām tautsaimniecības problēmām, saskatot makroekonomiskās kopsakarības. Spēj parādīt izpratni par monetārās un fiskālās politikas instrumentiem, veidošanos un nozīmi ekonomisko procesu regulēšanā.
Kompetences.
Spēj patstāvīgi analizēt makroekonomiku raksturojošos rādītājus, izteikt savu viedokli par problēmām un likumsakarībām tautsaimniecībā. Spēj raksturot makroekonomisko procesus, galvenos rādītājus, to aprēķinus un likumsakarību kopsakarības tautsaimniecības līmenī – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads – 2h (lekcija 1h, praktiskie darbi 1h)
2. Makroekonomikas pamatrādītāji – 5 h (lekcijas 3h, praktiskie darbi 2h)
3. 1.kontroldarbs 1h
4. Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte – 4h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h)
5. Nodarbinātība un bezdarbs – 3h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
6. Inflācija - 3h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
7. Fiskālā politika – 3h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
8. Bankas un nauda 3h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
9. Starptautiskās ekonomiskās attiecības 2h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)
10. Ekonomiskā izaugsme 2h (lekcija 1h, praktiskie darbi 1h)

11. Prezentācija 4 h (praktiskie darbi 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs un aizstāvēta prezentācija – paredzētajā laikā. Aktīva līdzdalība grupu darbā un diskusijās – praktisko nodarbību laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Latvijas un ES valstu ekonomisko radītāju salīdzināšana, makroekonomiskās situācijas novērtējums, pamatrādītāju salīdzināšana. Fiskālās un monetārās politikas būtība.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbs 20%, prezentācija 20%, diskusija un grupu darbs 10%. Noslēgumā eksāmens 50%

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.
2. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004., 360 lpp.
3. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012., 499 p.

4. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2014., 244 lpp

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009., 224 lpp.
3. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013., 250 lpp.
4. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
5. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 445 lpp.
6. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007., 216 lpp.
7. Lībermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006., 288 lpp.
8. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010., 608 p.

9. Sordet, Bernard. Iespējamā Eiropa /Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. Rīga: Mansards, 2014., 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Komerczinības