Kurs-Code Ekon2113

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Apsīte

Vorkenntnisse

Ekon2045,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
5. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 281 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
5. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
6. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
7. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
8. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
9. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp.
10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Lietišķās informācijas dienests, 2009., 232.lpp.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.
12. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009., 494.стр.
13. Glen A. Corporate Financial Management. 3rd edition, 2005. Harlow: Parson Education Ltd. 1160 p.
14. Gowthorpe C. Business Accounting and Finance for non-specialists 2nd edition.- 2005.- Thomson Learning.-654

15. Brigham, E., & Ehrhardt, M. Corporate finance: A focused approach (2nd ed.). Mason, OH: Thomson South-Western [Required]; 2006.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

3. Elektroniskais žurnāls “ifinanses”. Pieejams: ifinanses.lv