Kursa kods Ekon2113

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2045, Grāmatvedības pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par finanšu vadīšanu uzņēmumā, aplūko finanšu vadības mērķi, struktūru, funkcijas un finanšu vadītāja darbību. Studenti iegūst padziļinātu izpratni par finanšu resursu izvēli, finanšu plānošanu un maksātspējas novērtēšanu, kā arī iegūst praktiskas iemaņas finanšu analīzē un finanšu plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Izprot finanšu vadīšanu uzņēmumā un izprot finanšu vadības funkcijas - praktiskie darbi.
2) Spēj parādīt zināšanas par finanšu vadības funkcijām - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Parādīt zināšanas par finanšu analīzi, finanšu plānošanu, kapitāla vadīšanu, kreditēšanu un norēķinu formām - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Zina un spēj parādīt finanšu vadības lomu uzņēmumā - patstāvīgais darbs.
5) Spēj patstāvīgi sastādīt finanšu plānus, aprēķināt kapitāla cenu, veikt finansiālā stāvokļa novērtēšanu, sastādīt kredīta atmaksas grafiku un veikt citus finanšu aprēķinus - kontroldarbs ar aprēķiniem.
6) Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par finanšu vadības jautājumiem - darbs grupās.
7) Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju uzņēmuma finanšu tēmas izpētei - patstāvīgais darbs.
8) Spēj patstāvīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi.
9) Spēj komunicēt un iesaistīties grupu darbā - grupu darbs.
10) Spēj prezentēt izvēlēto tēmu - Grupu darbs, patstāvīgais darbs.
11) Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt uzņēmuma finanšu vadītāja darbības rezultātus – Kontroldarbs.
12) Spēj patstāvīgi formulēt secinājumus balstoties uz aprēķiniem - Kontroldarbi, praktiskie darbi.

13) Spēj izmantot iegūtās zināšanas finanšu uzdevumu risināšanā - Praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējā finanšu teorija – 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Finanšu vadība – 4h (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs– 2 stundas)
3. Finanšu plānošana - 6h (lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stunda)
4. Uzņēmuma finansēšana – 2h (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Uzņēmuma finanšu stratēģija -2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. 1.kontroldarbs: Vispārējā finanšu teorija, finanšu vadība, finansēšana, finanšu stratēģija 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Kreditēšana – 3h (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Finanšu analīze – 6h (lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stunda)
9. Investīcijas – 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
10. Uzņēmuma norēķinu formas 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
11. Uzņēmuma maksātnespējas novērtēšana, bankrots, likvidācija – 1h (lekcija –1 stunda)

12. 2.kontroldarbs: Kreditēšana, finanšu analīze, investīcijas, norēķinu formas, maksātnespējas novērtēšana 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto 2 kontroldarbi
1.kontroldarbs: Vispārējā finanšu teorija, finanšu vadība, finansēšana, finanšu stratēģija
2.kontroldarbs: Kreditēšana, finanšu analīze, investīcijas, norēķinu formas, maksātnespējas novērtēšana
Kontroldarbu veido tests, jautājumi un uzdevumi.
Jāizstrādā patstāvīgais darbs par izvēlētu uzņēmuma finanšu tēmu (apjoms 10 lpp., iesniegšana noteiktajā termiņā).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus un risināt uzdevumus. Gatavošanās kontroldarbiem. Izstrādāts patstāvīgais darbs par izvēlētu uzņēmuma finanšu tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi - Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%)
Studiju kursa vērtējumu veido:
1. kontroldarbs - 40%; 2. kontroldarbs – 40%
Praktiskie darbi – 10%
Patstāvīgais darbs – 10%

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
5. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 281 lpp.

Papildliteratūra

1. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
5. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
6. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
7. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
8. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
9. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp.
10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Lietišķās informācijas dienests, 2009., 232.lpp.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.
12. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009., 494.стр.
13. Glen A. Corporate Financial Management. 3rd edition, 2005. Harlow: Parson Education Ltd. 1160 p.
14. Gowthorpe C. Business Accounting and Finance for non-specialists 2nd edition.- 2005.- Thomson Learning.-654

15. Brigham, E., & Ehrhardt, M. Corporate finance: A focused approach (2nd ed.). Mason, OH: Thomson South-Western [Required]; 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

3. Elektroniskais žurnāls “ifinanses”. Pieejams: ifinanses.lv

Piezīmes

Nozares studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Komerczinības”