Код курса Ekon2113

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Evita Apsīte

Предварительные знания

Ekon2045,

Учебная литературa

1. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
5. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. 281 lpp.

Дополнительная литература

1. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
5. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
6. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
7. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
8. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
9. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp.
10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Lietišķās informācijas dienests, 2009., 232.lpp.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.
12. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009., 494.стр.
13. Glen A. Corporate Financial Management. 3rd edition, 2005. Harlow: Parson Education Ltd. 1160 p.
14. Gowthorpe C. Business Accounting and Finance for non-specialists 2nd edition.- 2005.- Thomson Learning.-654

15. Brigham, E., & Ehrhardt, M. Corporate finance: A focused approach (2nd ed.). Mason, OH: Thomson South-Western [Required]; 2006.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

3. Elektroniskais žurnāls “ifinanses”. Pieejams: ifinanses.lv