Kursa kods Ekon2108

Kredītpunkti 3

Inovācijas vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2121, Makroekonomika

Ekon2130, Ekonomikas teorija

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina izpratni par inovācijas procesu, tā lomu tautsaimniecībā un sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošas konkurences apstākļos. Balstoties uz starptautisko pieredzi, tiek izvērtēta Latvijas nacionālā inovācijas sistēma un pieejamais atbalsts inovatīvai komercdarbībai. Vienlaikus studiju kursā apskatīta inovāciju ekosistēmas veidošana, valsts un pašvaldību loma tajā. Studiju kursā liela loma veltīta kreatīvas vides veidošanai uzņēmumā, komercializējamu ideju novērtēšanai, kā arī studenti iepazīstināti ar inovācijas stratēģijas pamatprincipiem. Studiju kursa mērķis: radīt izpratni par inovāciju būtību un nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā, valsts inovācijas sistēmas darbības īpatnībām un sniegtajām iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Izprot inovācijas jēdziena būtību, veidus, inovāciju ekosistēmas uzbūvi un to veidojošo elementu nozīmi - diskusijas nodarbībās, 1. kontroldarbs;
Izprot inovācijas nozīmi ekonomikas zinātnes attīstībā, pārzina inovācijas pamat teorijas ekonomikā, saprot inovācijas nozīmi izaugsmes nodrošināšanai - 1. kontroldarbs;
Izprot kreativitātes nozīmi inovatīvas vides veidošanā, saprot atšķirīgas stratēģiskās pieejas inovatīva produkta veidošanā, pozicionēšanā un attīstībā. Zina aktuālos valsts atbalsta instrumentus. – patstāvīgais darbs;
Zina inovācijas vadīšanas nosacījumus, ierobežojumus un konsekvences, pārzina būtiskākās inovācijas stratēģijas konkurētspējas nodrošināšanai. - 2. kontroldarbs.

Prasmes:
Spēj atpazīt un radīt oriģinālās komercializējamas idejas, analizēt to komercializācijas nosacījumus, veidot produktus, novērtēt to konkurētspēju. - diskusijas nodarbībās, pastāvīgais darbs;
Spēj argumentēt atšķirīgas uzņēmuma iekšējās vides faktoru vadības stratēģijas Kondratjeva cikla ietekmē. – seminārs;
Spēj aprakstīt un analizēt dažu valstu atšķirīgās izaugsmes nodrošināšanas pieejas (uz zināšanām / uz dabas resursiem balstītas). - Diskusijas nodarbībās.

Komptetences:
Spēj integrēt inovācijas vadīšanas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai. - semināri, kontroldarbi;

Spēj izmantot kreativitāti un zināšanas stimulējošus pasākumus gan personības, gan uzņēmuma attīstībā. - diskusijas, pastāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Inovācijas jēdziens, būtība un pazīmes (1 h lekcija).
2. Inovācijas nozīme ekonomiskās augsmes teorijās (1 h lekcija).
3. Starptautiskā pieredze uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
4. Ekonomikas pārejas: no resursu ekonomikas uz zināšanām (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
5. Nacionālā inovācijas sistēma. Inovācijas ekosistēma (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
6. Nacionālās inovācijas sistēmas strukturālo komponenšu analīze. Inovācijas ekosistēma (1 h lekcija).
1. kontroldarbs (1 h).
7. Inovācijas ekonomiskie aspekti uzņēmējdarbībā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
8.Inovācijas finansiālie aspekti (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
9. Inovācijas mārketings (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
10. Inovāciju atbalsta veidi un politika (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
Ekskursija Jelgavas Biznesa inkubatorā un TEPEC (2 h).
11. Inovācijas vadīšanas stratēģijas (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
12. Inovatīvas vides veidošana uzņēmumā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
13. Inovācijas tiesiskie aspekti - no idejas līdz tirgum (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
14. Inovācijas aizsardzība un zināšanu platformas veidošana (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
15.Tehnoloģisko inovāciju ieviešanas stratēģija (2 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
2. kontroldarbs (1 h).
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas klātienes studijām, vienlaikus kontaktstundu skaits ir 16 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss paredz akumulējošu vērtējumu. Jānokārto: 2 kontroldarbi (Inovācijas nozīme izaugsmes nodrošināšanai; Inovācijas vadīšanas stratēģijas); pastāvīgais darbs (Inovācijas analīze); jāsagatavojas un jāpiedalās semināru nodarbībās (Inovāciju sistēmu analīze, Kreativitāte un komercializējama ideja, Inovācijas attīstība). Noslēgumā Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darbā studentam jāizvērtē, kāda inovācija, raksturojot to atbilstoši, plānam (iepriekš iepazīstināti) un jāprezentē (parasti PPT) pārējiem studentiem, noslēgumā jautājumi un diskusija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs – 30 punkti;
2. kontroldarbs – 30 punkti;
patstāvīgais darbs – 30 punkti;
Dalība un aktivitāte semināru nodarbībās – 10 punkti.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Niedrītis J.Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2019, 235lpp.
2. Polzin F. Addressing Barriers to Low-Carbon Innovation. Internationaler Verlag der Wissenshaften, Franfurt am Main, 2015, p. 193
3. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
5. Furseth P. I. Innovation in an advanced consumer society. Oxford University Press. USA, p. 190
6. Pigneur Y., Osterwalder A., Bernarda G., Smith A. Value Proposition Design. John Wiley & Sons, 2014, p. 293

Papildliteratūra

1. Oganisjana K., Grīnberga-Zālīte G., Surikova S., Kozlovskis K., Līcīte L., Laizāns T., Monge-Iriarte N., Koķe T., Jereščenkova L., Eremina Y., Gvatua S., Kabwende B. N., Chukwu O. J. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniska monogrāfija. RTU Izdevniecība, Rīga, 2019, 148 lpp
2. Rivža B. (red.) Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022, 479 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts platforma biznesa attīstībai. Pieejams: www.business.gov.lv
2. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
3. Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Pieejams: www.een.lv
4. Aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieejams: www.labsoflatvia.com
5. Dizana domāšana. Pieejams: www.startdesign.lv
6. Pakalpojumu dizaina metodes. Pieejams: www.thisisservicedesigndoing.com/methods

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienam "Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība" un PTF profesionālās bakalaura programmā “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”.