Kurs-Code Ekon2100

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon2109,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tietenberg T., Lewis L.(2012) Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson. Pp. 666.
2. Lewandowski, I. et.al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer. pp. 354.
3. Sillanpaa, M., Ncibi, C. (2018) A Sustainable Bioeconomy: The Green Inustrial Revolution. Springer. pp. 343.
4. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
5. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.
6. Blumbergas A. redakcijā - autoru kolektīvs. (2010) Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 318 lpp
7. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.
8. Autoru kolektīva Rivža P. red. (2018) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda, Kaspars Naglis-Liepa u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 304 lpp.
9. Ustups, D., Lēnerts, A., Lupiķis, A., Martinsons, R., Naglis-Liepa, K., Putnis, I., u.c. (2018) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. LU akadēmiskais apgāds. Rīga. 114 lpp.

10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvs) (2012) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Jelgava: LLU, 379.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. (2012) Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 38.–113. lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.
2. Dubrovskis V., Adamovičs A. (2012) Bioenerģētikas horizonti. Jelgava: LLU, 351 lpp. ISBN 978-9984-48-067-1.

3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Zemkopības ministrijas mājaslapa: http://www.zm.gov.lv
2. Klimatam draudzīga lauksaimniecība: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
3. LLU bioekonomika: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika

4. Latvijas Bioekonomikas stratēģija: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf