Код курса Ekon2100

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.11.2019

Разработчик курса

author

Kaspars Naglis-Liepa

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2109,

Учебная литературa

1. Tietenberg T., Lewis L.(2012) Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson. Pp. 666.
2. Lewandowski, I. et.al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer. pp. 354.
3. Sillanpaa, M., Ncibi, C. (2018) A Sustainable Bioeconomy: The Green Inustrial Revolution. Springer. pp. 343.
4. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
5. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.
6. Blumbergas A. redakcijā - autoru kolektīvs. (2010) Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 318 lpp
7. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.
8. Autoru kolektīva Rivža P. red. (2018) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda, Kaspars Naglis-Liepa u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 304 lpp.
9. Ustups, D., Lēnerts, A., Lupiķis, A., Martinsons, R., Naglis-Liepa, K., Putnis, I., u.c. (2018) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. LU akadēmiskais apgāds. Rīga. 114 lpp.

10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvs) (2012) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Jelgava: LLU, 379.lpp.

Дополнительная литература

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. (2012) Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 38.–113. lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.
2. Dubrovskis V., Adamovičs A. (2012) Bioenerģētikas horizonti. Jelgava: LLU, 351 lpp. ISBN 978-9984-48-067-1.

3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Zemkopības ministrijas mājaslapa: http://www.zm.gov.lv
2. Klimatam draudzīga lauksaimniecība: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
3. LLU bioekonomika: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika

4. Latvijas Bioekonomikas stratēģija: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf