Kursa kods Ekon2100

Kredītpunkti 3

Bioekonomika I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas par bioekonomikas attīstību Eiropas Savienībā, un īpaši Latvijā. Studenti izprot bioekonomikas attīstības nepieciešamību un nosacījumu tās attīstībai. Studējošais spēj identificēt un analizēt atjaunojamo bioresursu un neatjaunojamo resursu izmantošanas izaicinājumus, ekoloģiskās un sociālās sistēmas ierobežojumus. Studiju kursā tiek uzsvērta inovācijas loma bioekonomikas veidošanā, ietvertas jaunākās tendences bioekonomikas attīstībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Zināšanas par: bioekonomikas jēdzienu, nozīmi un attīstību, fosilo resursu izmantošanas nosacījumiem, bioekonomikas modeli. (vērtēšana - kontroldarbs) Zināšanas par: agrārās ekonomikas attīstības paradigmu, biotehnoloģijām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā. ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politiku. (vērtēšana - kontroldarbs)
Prasmes.
Spēj pielietot iegūtās zināšanas un izskaidrot fosilo un bioresursu izmantošanas nosacījumus. Spēj darboties grupā. (vērtēšana – uzdevumi un diskusijas semināra nodarbībās).
Spēj definēt, aprakstīt un atrast aktuālus risinājumu veidus kādai bioekonomikas attīstības problēmai. Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus, aprēķinu rezultātus. (vērtēšana – patstāvīgais darbs).
Kompetence.

Spēj integrēt bioekonomikas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai. (vērtēšana – kontroldarbi un uzdevumi, diskusijas semināra nodarbībās)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas).
1. Bioekonomikas jēdziens un nozīme (1 stunda).
2. Bioekonomikas idejas vēsturiska attīstība (1 stunda).
3. Ārējo efektu novēršana (1 stunda).
4. Ekosistēmas pakalpojumi (1 stunda).
5. Ekosistēmas vērtēšanas metodes (1 stunda).
6. Resursu taksonomija (1 stunda).
7. Atjaunojamo resursu izmantošana (1 stunda).
8. Agrārās ekonomikas koncepts un veidi (1 stunda).
9. Agrārās ekonomikas galvenās ekonomiskās atziņas (2 stunda).
10. Bioetehnoloģijas lauksaimniecībā (1 stunda).
11. Bioetehnoloģijas mežsaimniecībā (1 stunda).
12. ES bioekonomikas attīstības politika (1 stunda).
13. Latvijas bioekonomikas attīstība (1 stunda).
14. Bioekonomikas inovācijas attīstība (1 stunda).
15. Integrēts zemes menedžments (1 stunda).

Praktisko darbu saraksts (16 stundas).
16. Ievads. Bioekonomikas jēdziens un nozīme (1 stunda).
17. Ārējo efektu izdentificēšana un novēršana (1 stunda).
18. Resursu taksonomija (1 stunda).
19. Naftas krājumi un izmantošana (1 stunda).
20. Bioekonomikas modelis (1 stunda).
21. Kontroldarbs (1 stunda).
22. Lauksaimnieciskās ražošanas paradigmas (1 stunda).
23. Lauksaimniecības attīstību mērķu saskaņošana (2 stundas).
24. Ekosistēmas pakalpojumi (1 stunda).
25. Ekosistēmas pakalpojumu novērtēšana (1 stunda).
26. Bioekonomikas inovācijas (1 stunda).
27. Kontroldarbs (1 stunda).

28. Pastāvīgi darbu prezentācijas un diskusijas (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursā apgūtajām tēmām. Patstāvīgi jāizpēta un jāprezentē neliels pētījums par kādu bioekonomikas problēmu vai inovāciju. Studentam jāgatavojas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Bioekonomikas attīstības problemātikas analīze. Studentam patstāvīgi jāizanalizē kāda ar bioekonomikas attīstību saistīta problēma vai tās risinājums (inovācija) un rezultāti jāprezentē citiem studentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi – akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%), to veido:
Kontroldarbs 1 (Bioekonomikas jēdziens, nozīme, attīstība un resursu izmantošanas modeļi) – 30%,
Kontroldarbs 2 (Agrārās ekonomikas attīstības paradigma un ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politiku) – 30%,
Patstāvīgais darbs (Bioekonomikas attīstības problemātikas analīze) – 30%,
Gatavošanās un aktivitāte semināru nodarbībās (visas tēmas) – 10%.

100% atbilst 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Tietenberg T., Lewis L.(2012) Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson. Pp. 666.
2. Lewandowski, I. et.al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer. pp. 354.
3. Sillanpaa, M., Ncibi, C. (2018) A Sustainable Bioeconomy: The Green Inustrial Revolution. Springer. pp. 343.
4. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
5. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.
6. Blumbergas A. redakcijā - autoru kolektīvs. (2010) Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 318 lpp
7. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.
8. Autoru kolektīva Rivža P. red. (2018) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda, Kaspars Naglis-Liepa u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 304 lpp.
9. Ustups, D., Lēnerts, A., Lupiķis, A., Martinsons, R., Naglis-Liepa, K., Putnis, I., u.c. (2018) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. LU akadēmiskais apgāds. Rīga. 114 lpp.

10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvs) (2012) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Jelgava: LLU, 379.lpp.

Papildliteratūra

1. Adamovičs A., Balodis O., Bartuševics J., Gaile Z., Komlajeva Ļ., Poiša L. (2012) Enerģētisko augu audzēšanas un izmantošanas tehnoloģijas. No: Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 38.–113. lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.
2. Dubrovskis V., Adamovičs A. (2012) Bioenerģētikas horizonti. Jelgava: LLU, 351 lpp. ISBN 978-9984-48-067-1.

3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. (2012) Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zemkopības ministrijas mājaslapa: http://www.zm.gov.lv
2. Klimatam draudzīga lauksaimniecība: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
3. LLU bioekonomika: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika

4. Latvijas Bioekonomikas stratēģija: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf

Piezīmes

ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”