Код курса Ekon2068

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.11.2019

Разработчик курса

author

Sandija Zēverte-Rivža

Учебная литературa

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015., 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011., 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011., 348.lpp.

4. Reklāmas likums, LR likums, stājās spēkā 24.01.2000.: https://likumi.lv/doc.php?id=163

Дополнительная литература

1. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2005., 484.lpp.
2. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2006., 453.lpp.

4. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. McGraw-Hill Irwin, 2007., 820 p.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Reklāmas asociācija: http://www.lra.lv
2. Dienas bizness: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv

4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.gov.lv