Kursa kods Ekon2068

Kredītpunkti 3

Reklāmas veidošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas reklāmdarbībā – mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē, reklāmas kampaņas plānošanā un realizācijā. Studenti apgūst ar reklāmas jomas aktualitātes, LR reglamentējošo tiesisko bāzi, reklāmas veidošanas un efektivitātes nodrošināšanas pamatprincipiem, tās psiholoģiskās iedarbības īpatnībām un saikni ar sociālajiem procesiem sabiedrībā, kā arī ar reklāmas kampaņas plānošanu, administrēšanu un reklāmas ietekmes novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Zināšanas par reklāmas attīstības vēsturi un reklāmas tirgus attīstības tendencēm. Diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs.
2) Zināšanas par reklāmdarbību reglamentējošo normatīvo bāzi. Diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs.
3) Zināšanas par mārketinga komunikācijas metodēm un to izmantošanu praktiskajā mārketingā, reklāmas mērķiem un līdzekļiem. Diskusijas, grupu darbs.
4) Zināšanas par pircēju motīviem un tirgus segmentāciju, reklāmas ziņojuma un kompozīcijas izveidi, reklāmas izvietošanu un reklāmas kampaņas plānošanu. Mācību ekskursija, diskusijas.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Spēj identificēt virzīšanas aktivitāšu nepieciešamību uzņēmumā, definēt reklāmas mērķi, izvēlēties tam piemērotus reklamēšanas līdzekļus un pasākumus. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs un prezentācija.
2) Spēj izveidot reklāmas kampaņu, kas ietver mērķa auditorijas noteikšanu, piemērota reklāmas ziņojuma sastādīšanu, reklāmas kompozīcijas izveidošanu, vizuālo un verbālo līdzekļu pielietošanu, reklāmas kampaņas budžeta plānošanu. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
3) Spēj pielietot integrēto mārketinga komunikāciju un netradicionālo mārketinga komunikāciju. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē. Patstāvīgie un grupu darbi.
2) Spēj sastrādāties ar grupas biedriem. Grupu darbi un noslēguma darbs grupā.
3) Studiju kursā iegūtās zināšanas spēj saskatīt praktiskos risinājumos. Mācību ekskursija.
KOMPETENCE:
1) Spēj pilnvērtīgi un efektīvi veidot un plānot reklāmas kampaņu. Diskusijas nodarbībās, noslēguma darbs un tā prezentācija.

2) Spēj izvērtēt un analizēt reklāmas ziņojumu un izvēlēto vizuālo un verbālo līdzekļu lietojumu reklāmās, reklāmu atbilstību LR normatīvajam regulējumam. Diskusijas nodarbībās, grupu darbs, foto-orientēšanās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Reklāmas loma mārketinga komunikāciju sistēmā.
Mārketinga 5P, mārketinga komunikācijas metožu t.sk. reklāmas apskats un pielietojuma iespējas praksē, integrētā mārketinga komunikācija. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
2. Reklāmas tirgus attīstība.
Reklāmas vēsturiskā attīstība. Reklāmas saistība ar sociālajiem procesiem sabiedrībā, saimnieciskās darbības reklāmu un sociālo reklāmu ietekme uz patērētāju uzvedību un sabiedrību kopumā. Mūsdienu reklāmas tirgus aktualitātes, mēdiju reklāmas tirgus izmaiņas, reklamētākās nozares un zīmoli. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
3. Reklāmas būtība, funkcijas, klasifikācija.
Reklāmas definīcija, mērķis un lietojums atkarībā no preces dzīves cikla fāzes. Reklāmas klasifikācija atbilstoši mērķim, funkcijai, teritoriālai izplatībai un izvietojumam mēdijos. Reklāmas izvietošanas priekšrocības un trūkumi atkarībā no izvēlētā mēdija. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
4. Reklāmdarbību reglamentējošā tiesiskā bāze.
Reklāmdarbību reglamentējošās starptautiskās un nacionālās tiesiskās bāzes apskats, LR Reklāma likuma analīze. Statistikas apskats par PTAC konstatētajiem pārkāpumiem reklāmas jomā, biežāk konstatēto reklāmas pārkāpumu analīze. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
5. Pircēju vajadzības un motivācija.
Maslova vajadzību piramīda, vadošie pircēju rīcības motīvi. Reklāmas stratēģijas izstrāde atbilstoši reklamējamam preces veidam, zīmola attieksmes veidošanas stratēģiskie kvadranti (Rossiter-Percy matrica). (1h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
6. Reklāmas mērķa auditorijas noteikšana.
Tirgus segmentācija, tās būtība un nozīme produktu virzīšanas procesā. Reklāmas mērķa auditorijas noteikšanas metodes. Iegūtās informācijas par mērķa auditoriju pielietošanas iespējas reklāmas veidošanas un izplatīšanas procesā. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
7. Reklāmas izmaksu plānošana un reklāmas efektivitātes izvērtēšana.
Reklāmas kampaņu veidi un stratēģijas, tās izstrāde un plānošana, reklāmas kampaņas budžeta sastādīšana. Reklāmas efektivitātes un ietekmes uz patērētāju novērtēšanas metodes. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
8. Reklāmas kompozīcijas veidošanas principi.
Reklāmas kompozīcijas nozīme un pamatprincipi reklāmas efektivitātes paaugstināšanā. Biežāk izmantotie reklāmas kompozīciju veidošanas veidi (S-līnija, Zelta šķēlums u.c.). Pozitīvu un negatīvu piemēru analīze. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
9. Vizuālo elementu veidi un saturs.
Primāro un sekundāro elementu izvietojums reklāmā. Personāžu izvēle un nozīme reklāmas efektivitātes paaugstināšanā atkarībā no produkta veida un reklāmas mērķa grupas. Krāsu izvēle reklāmas ziņojuma noformēšanā. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
10. Verbālo elementu nozīme un noformēšana.
Reklāmas ziņojuma un reklāmas saukļa izveide tā saistība ar reklamējamo produktu un reklāmas mērķa grupu. Unikālais pārdošanas piedāvājuma izstrāde un nozīme. Teksta izvietojums un noformēšanas pamatprincipi reklāmā. (1h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
11. Uzmanības piesaistes un vadīšanas līdzekļi reklāmā.
Kontrastu, asociāciju un simbolu lietojums reklāmās. Reklāmas kompozīcijas, vizuālo un verbālo līdzekļu mērķtiecīgs lietojums uzmanības piesaistei un vadīšanai. Reklāmas stila izvēle, emocionālās manipulācijas, reklāmas objekta izcelšanas paņēmieni. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
12. Reklāmas tirgus inovācijas, netradicionālu reklāmas kampaņu veidošana.

Netradicionālas un mazbudžeta reklāmas kampaņas. Partizānu mārketings. Interneta un sociālo mēdiju lietojums mārketinga komunikācijā. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams izstrādāt vienu patstāvīgo darbu par mārketinga 5P, virzīšanu, tās elementiem un integrēto mārketinga komunikāciju, divus grupu darbus par mērķa auditorijas noteikšanu un reklāmas kampaņas veidošanu, kā arī noslēguma darbu, kurā tiek veidota reklāmas kampaņa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1)Studenti iepazīstas un meklē informāciju par mārketinga 5P, virzīšanu, tās elementiem un integrēto mārketinga komunikāciju.
2)Daļa no noslēguma darba (reklāmas kampaņas veidošanas) tiek veikta patstāvīgi.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju un prezentāciju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 10% par patstāvīgo darbu par mārketinga 5P, virzīšanu, tās elementiem un integrēto mārketinga komunikāciju; 10% par grupu darbu un prezentāciju par mērķa auditorijas noteikšanu un dalību mācību ekskursijā; 5% par dalību fotoorientēšanās aktivitātē; 25% par grupu darbu par reklāmas kampaņas veidošanu un 50% par noslēguma darba – reklāmas kampaņas sagatavošanu un prezentēšanu.

Obligātā literatūra

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015., 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011., 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011., 348.lpp.

4. Reklāmas likums, LR likums, stājās spēkā 24.01.2000.: https://likumi.lv/doc.php?id=163

Papildliteratūra

1. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2005., 484.lpp.
2. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. – Rīga: Vaidelote, 2006., 453.lpp.

4. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. McGraw-Hill Irwin, 2007., 820 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Reklāmas asociācija: http://www.lra.lv
2. Dienas bizness: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv

4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: http://www.ptac.gov.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss, B3 daļa ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.
Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.