Code du cours Ekon2045

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours22.05.2019

Auteur du cours

author

Anna Jesemčika

Manuels

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums.
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 775 [tiešsaiste]. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Rīga, 2018. 320 lpp.
5. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
6. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992.
Stājas spēkā 01.01.1993. [Saktīts 22.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu/redakcijas-datums/2016/10/25

Ouvrages supplémentaires

1.Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.
2.Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
3.Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 282 lpp.
4.Mālderis G. Revīzija. Audits. Grāmatvedība. 3. papild. izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008. 136 lpp.
5.Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava Turība, 2007. 254 lpp.
6.Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Ekonomikas un biznesa prakse. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 225 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507