Код курса Ekon2045

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.05.2019

Разработчик курса

author

Anna Jesemčika

Учебная литературa

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums.
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 775 [tiešsaiste]. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Rīga, 2018. 320 lpp.
5. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
6. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992.
Stājas spēkā 01.01.1993. [Saktīts 22.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu/redakcijas-datums/2016/10/25

Дополнительная литература

1.Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.
2.Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
3.Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 282 lpp.
4.Mālderis G. Revīzija. Audits. Grāmatvedība. 3. papild. izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008. 136 lpp.
5.Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava Turība, 2007. 254 lpp.
6.Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Ekonomikas un biznesa prakse. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 225 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507