Kursa kods Ekon2045

Kredītpunkti 2

Grāmatvedības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot grāmatvedības sistēmu Latvijā, grāmatvedības metodoloģiju - diskusija nodarbībās.
2. Izprot izdevumus un ieņēmumus, to atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Zina par uzņēmuma līdzekļiem un līdzekļu avotiem, dokumentāciju, inventarizāciju un gada bilanci – kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj parādīt pamatotu izpratni par finanšu pārskatu, kas ir pamats radošai domāšanai un pētniecībai – patstāvīgais darbs.
5. Zina un izprot uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu, tā pielietošanu – patstāvīgais darbs.
6. Spēj patstāvīgi pielietot grāmatvedības metodes uzņēmējdarbībā – diskusijas nodarbībā.
7. Prot veikt un ievērot grāmatvedības principus bilances posteņos un noteikt to nozīmīgumu – kontroldarbs ar aprēķiniem.
8. Spēj veikt izdevumu un ieņēmumu ekonomisko izvērtējumu – kontroldarbs ar aprēķiniem.
9. Spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju par uzņēmuma budžetu izpildi – patstāvīgais darbs.
10. Spēj vākt informāciju, izmantojot dažādus informācijas resursus – patstāvīgais darbs.
11. Spēj iesaistīties sarunā, argumentēti aizstāvot savu viedokli – diskusijas nodarbības.
12. Spēj prezentēt veikto aprēķinu rezultātus – praktiskie darbi.
13. Spēj pamatot lēmumus par finansiālo izpildes uzskaites nodrošināšanu uzņēmumā – praktiskie darbi.

14. Spēj patstāvīgi formulēt un izanalizēt problēmas grāmatvedības darba organizācijas jomā, kontroli par izdevumu tāmju izpildi uzņēmumā – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Pamatdefinīcijas. Grāmatvedības koncepcijas (jēdzieni). Grāmatvedības būtība, uzdevumi. Grāmatvedības datu izmantotāji. Grāmatvedības organizācijas un kārtošanas pamatprasības. Naudas izteiksmes koncepcija (lekcija - 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Izmaksas un vērtības. Atsevišķās vērtēšanas princips. Grāmatvedības metodes elementi. Finanšu grāmatvedības priekšmets (praktiskais darbs - 2 stundas).
3. Grāmatvedības bilance un tās uzbūve. Grāmatvedības (bilances) vienādojums. Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas. Biznesa vienādojums (iegūta peļņa). Ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi. Kapitāls un ieņēmumi. Kreditori un debitori (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs - 6 stundas).
4. Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve. Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve. Sintētiskie un analītiskie konti. Saimniecisko operāciju reģistrēšana. Uzskaite reģistros un divkāršā ieraksta sistēma (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs - 8 stundas).
5. Dokumenta jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības. Dokumentu klasifikācija: naudas līdzekļu, produkcijas, izejvielu, materiālu un pamatlīdzekļu kustības, darba algas aprēķināšanas un citi dokumenti. Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos un reģistros (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs - 1 stunda).
6. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. Grāmatvedības politika un grāmatvedības organizācijas dokumenti. Inventarizācija uzņēmuma līdzekļus un norēķinus ar citām firmām. No pārbaudes bilances līdz finanšu pārskatiem (praktiskais darbs - 4 stundas).
7. Gada pārskata saturs, sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs - 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi - akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Semestra laikā tiek vērtēti:
1) Sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi:
- grāmatvedības bilance un tās uzbūve;
- grāmatvedības konti un saimniecisko operāciju reģistrēšana.
Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.
2) Patstāvīgais darbs.

3) Aktivitāte praktisko darbu nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Norādītās normatīvās literatūras studēšana grāmatvedības jautājumos, sagatavošanās kontroldarbiem. Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Jāapgūst saimniecisko darījumu kontēšana, jāiemācās sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķins, tīrās peļņas aprēķināšana un atspoguļošana bilancē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%). Vērtējuma īpatsvari, %:
1) 2 kontroldarbi (25% + 35%)
2) patstāvīgais darbs (15%)
3) līdzdalība aktuālo jautājumu diskusijās (15%)
4) aktivitāte praktiskajās nodarbībās (10%)

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums.
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 775 [tiešsaiste]. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Rīga, 2018. 320 lpp.
5. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
6. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992.
Stājas spēkā 01.01.1993. [Saktīts 22.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu/redakcijas-datums/2016/10/25

Papildliteratūra

1.Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.
2.Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.
3.Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 282 lpp.
4.Mālderis G. Revīzija. Audits. Grāmatvedība. 3. papild. izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008. 136 lpp.
5.Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava Turība, 2007. 254 lpp.
6.Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Ekonomikas un biznesa prakse. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. iFinanses. Rīga: iŽurnāli. Pieejams: http://www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2) ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Komerczinības”