Kurs-Code VidZD015

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)200

Bestätigt am (Datum)11.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ritvars Sudārs

Vorkenntnisse

VidZD014,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.