Kursa kods VidZD015

Kredītpunkti 5

Pētniecība IV

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD014, Pētniecība III

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pētnieciskā darba veikšanai atbilstoši pētījumu plānam, iegūto rezultātu apkopošanai un analīzei. Turpināsies zinātniskās informācijas ieguve un apstrāde, kas saistīta ar konkrētiem pētījumiem, tiks pabeigta promocijas darba pētījumu metodikas sadaļa.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzina pētījumu veikšanas metodiku;
- ir iegūtas pamatzināšanas pētījumu veikšanā.
Vērtēšana – pētījumos pielietoto metožu padziļināta analīze.
Prasmes:
- spēj plānveidīgi un patstāvīgi veikt pētījumus;
- kritiski izvērtēt pētījumos pielietotās metodikas un iegūto rezultātu atbilstību.
Vērtēšana – pētījumu procesa analīze.
Kompetences:
- Patstāvīgi veic pētījumus, analizē pētījumu metodiku un iegūto rezultātu ticamību.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Veic pētījumus atbilstoši kalendārajam plānam.
2. Uzkrāj, apkopo iegūtos pētījumu rezultātus
3. Veic iegūto rezultātu pirmapstrādi un to analīzi.
4. Veido promocijas darba metodikas nodaļas melnrakstu.

5. Iesniedz promocijas darba vadītājam iegūtos pētījumu rezultātus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pētījumu rezultātu, promocijas darba metodikas nodaļas apspriešana ar promocijas darba vadītāju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic pētījumus, strādā pie promocijas darba metodikas nodaļas, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izveidota promocijas darba metodikas nodaļa, veikta pētījumu rezultātu apstrāde un analīze. Pēc nepieciešamības papildināts zinātniskās literatūras avotu skaits.

Obligātā literatūra

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.