Kursa kods PārZD049

Kredītpunkti 6

Pētījumu metodoloģija pārtikas zinātnē

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits44

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums25.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā doktoranti iegūst zināšanas par informācijas avotu analīzi, pētījumu kvalitātes izvērtējumu, aktualitātes pamatojumu, mērķa, uzdevumu un hipotēžu izvirzīšanu, aprakstošiem un izskaidrojošiem pētījumiem. Izvērtē pārtikas zinātnē izmantotās jaunākās pētījumu metodes, un izstrādā eksperimentālā darba dizainu. Problēmu analīze par kļūdām pētījumu plānojumā, ietverot validāciju un atkārtojamību. Iepazīstas ar pētījumu prezentēšanas un publicēšanas iespējām zinātnisko rakstu krājumos un to kvalitātes izvērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa beigās studenti iegūs:
Teorētiskas un praktiskas zināšanas par informācijas avotu analīzi – lekcijas, 1. patstāvīgais darbs.
Prasmes formulēt pētījuma mērķi un uzdevumus – lekcijas, 2. patstāvīgais darbs.
Iegūst kompetences veidot eksperimenta dizainu atbilstoši izvirzītam mērķim un uzdevumiem lekcijas, 3. patstāvīgais darbs, un kompetenci izvēlēties datu matemātiskās apstrādes metodes atbilstoši izvēlētai pārtikas zinātnes jomai – lekcijas un 4. patstāvīgais darbs.

Iegūst kompetenci izstrādāt pētījuma pamatojumu un plānu – 5. patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Promocijas darba izstrādes vispārīgie un strukturālie pamatprincipi (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 2h)
2 Literatūras analīze un pētījuma aktualitātes pamatojums (Lekcija – 2h, praktiskie darbi – 3h)
3 Literatūras pētījumiem pieejamās datubāzes pārtikas zinātnes jomā (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
4 Pētījuma aktualitātes pamatojums, problēmas izvirzīšana, mērķu un uzdevumu formulēšana (Lekcija – 2h, praktiskie darbi – 3h)
5 Zinātniskās metodes pētījumos (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 2h)
6 Pētījuma metožu veidi (kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījumu metodes) (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
7 Hipotēžu izvirzīšana, modeļu veidošana, aprakstošie un izskaidrojošie pētījumi (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
8 Ekspertimentu dizaina veidošana pētījumiem pārtikas zinātnē (Lekcija – 2h, praktiskie darbi – 3h)
9 Pētījuma populācijas definēšana. Pētījuma paraugu un materiālu izvēle un raksturojums (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
10 Analītiskās metodes, to piemērotība mērķa sasniegšanai, validācija un atkārtojamība (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
11 Kļūdas pētījumu plānošanas un realizācijas īstenošanas laikā (sistemātiskās, nejaušības utt.) (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
12 Problēmu analīze, kas saistītas ar pētījuma dizaina īstenošanu (laiks, finanses, aprīkojuma pieejamība) (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 2h)
13 Datu apstrādes metodes rezultātu interpretācijai (Lekcija – 2h, praktiskie darbi – 3h)
14 Promocijas darba rezultātu prezentēšana (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)
15 Pētījumu prezentēšana zinātniskos rakstos un aprobēšana konferencēs, izstādēs, populārzinātniskos rakstos un semināros (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h)

16 Promocijas darba rakstīšana un aizstāvēšana (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti praktiskie darbi, izstrādāti un aizstāvēti pieci pastāvīgie darbi, elektroniski iesniegtas prezentācijas, 2. un 5. patstāvīgam darbam iesniegts darbs Word formātā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa ietvaros students patstāvīgi sagatavo 5 patstāvīgos darbus:
1. patstāvīgais darbs - jaunākās literatūras apskats par pētījuma tēmu. Apskatā ietver vismaz 20 publikācijas, apjoms 3-5 lpp, prezentācijas apjoms 6-8 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā.
2. patstāvīgais darbs – aktualitāte, mērķis uzdevumi, prezentācijas apjoms 3-4 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā.
3. patstāvīgais darbs – eksperimentāla dizaina izstrāde, prezentācijas apjoms 2-3 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā.
4. patstāvīgais darbs – datu matemātiskā apstrāde jaunākās publikācijās, prezentācijas apjoms 4-5 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā.

5. patstāvīgais darbs – noslēguma darbs ietverot aktualitāti, mērķi un uzdevumus, eksperimentu plānu, datu apstrādi. Prezentācijas apjoms 6-8 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā. Iesniedz darbu, apjoms 10-12 lpp, iesniedz elektroniski.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa piecu patstāvīgo darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz viduvēji.

Izstrādātos patstāvīgo darbu students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.

Obligātā literatūra

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana Red. Red. Martinsone K., Pipere A., 2019, RSU, 311 lpp.
Petnieciba: teorija un prakse. Red. Martinsone K., Pipere A., Kamerade D. 2016, Raka, 546 lpp.
Researching and writing a dissertation. An essential guide for business students. Ed. Fisher C. Third edition. Prentice hall: Financial times, 2010, p. 436. 3.
Mitchell M.L., Jolley J. M. Research design explained. Thomson Wadsworth, 2004, p.570. 4.

Marder M.P. Research methods for Science. Cambridge University Press, 2011, p. 227.

Papildliteratūra

Destination dissertation: a traveler's guide to a done dissertation Ed. Sonja K. Foss and William Waters, 2016,p. 452
Miller A.B. Finish your dissertation once and for all. 2009, p. 181 3.
Research methodology. Ed. Ranjit Kumar, second edition. Sage publications, 2005, p.332

Periodika un citi informācijas avoti

Databases: SCOPUS, Web of Science, ScienceDirect. Journals - Critical Reviews in Food Science and Technology, Food Chemistry, Trends in Food Science and Technology, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Piezīmes

Obligāts kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes doktora studiju programmas “Pārtikas zinātne” doktorantiem.