Код курса EkonD124

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента128

Дата утвеждения курса26.02.2019

Разработчики курса

author

Pēteris Rivža

author

Signe Dobelniece

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Andra Zvirbule

Предварительные знания

EkonD123,

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006, 362 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga, 2004, 178 lpp.
3. Saaty Th.L. (2010) Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. RWS Publications, Pittsburgh, 531 p.

Дополнительная литература

1. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles : SAGE Publications, 2007, 431p.
2. Bandeviča L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā (teorija un prakse): mācību grāmata augstskolām, 3.izd. (pārstrādāts un papildināts). Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009, 443 lpp.
3. Cuaresma J.C., Palokangas T., Tarasyev A. Dynamic Systems, Economic Growth and the Environment: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance. Springer, 2009, 289 p.
4. Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomiskā prognozēšana SPSS 20 vidē. Rīga, RTU Izdevniecība, 2012., 547 lpp.